Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Atbalsta personāla metodiskā komisija:

 vaitniece1  Irīda Morozova  mende1  Sanita Paula  AndaBarbale
mliepina
 Silva Biļkina  Una Bernāne
Daiga Kazāka
sociālais pedagogs
Irīda Morozova
sociālais pedagogs,
izglītības iestādes direkores vietniece,
vispārējās pamatizglītības skolotāja
Sanita Mende
1. - 6. klašu psihologs
Sanita Paula
6. - 12. klašu psihologs
Anda Bārbale
speciālās izglītības skolotāja
Mārīte Liepiņa
sociālais pedagogs,
vispārējās izglītības skolotāja
Silva Biļkina
logopēds
Una Bernāne
skolas medicīnas māsa

 

 

Daiga Kazāka
sociālais pedagogs

302.kab.
tel. 67848932

Darba laiks:
Pirmdiena 9.00 - 18.00
14.00 - 18.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Otrdiena 9.00 - 15.00
Trešdiena 9.00 - 15.00
14.00 - 15.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Ceturtdiena 9.00 - 15.00
13.00 - 15.00 institūciju apmeklējums, mājas vizītes
Piektdiena 9.00 - 12.00

 


 

 

Mārīte Liepiņa
sociālais pedagogs

19.kab.

Darba laiks:
Pirmdiena 8.30 - 18.00
16.00 - 18.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Otrdiena 8.30 - 10.30
8.30 - 10.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Trešdiena 8.30 - 10.30
Ceturtdiena  
Piektdiena  

 


 

Irīda Morozova
sociālais pedagogs

105.kab.
Tel. 67848931

Darba laiks:
Pirmdiena 12.00 - 15.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Otrdiena 12.00 - 15.00
Trešdiena 12.00 - 15.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Ceturtdiena 12.00 - 15.00
Piektdiena 12.00 - 14.00

Sociālais pedagogs

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā.
 • Sociālais pedagogs uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Sanita Mende
1. - 6. klašu psihologs

401.kab.
Tel. 67848933

Pieņemšanas laiks vecākiem:

Pirmdiena 9.00 - 18.00
14.00 - 18.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Otrdiena 8.30 - 14.00
Trešdiena 8.30 - 15.00
10.00 - 12.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Ceturtdiena 8.30 - 15.00
10.00 - 12.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Piektdiena 8.30 - 11.00 

 


 

Sanita Paula
6. - 12. klašu psihologs

402.kabinets

Pirmdiena  12.30 - 18.00
Otrdiena  8.00 - 14.00
Trešdiena 12.30 - 18.00
15.00 - 18.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Ceturtdiena 12.30 - 18.00
15.00 - 18.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Piektdiena  

Skolas psihologs

 • Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.
 • Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles.
 • Psihologs ievēro konfidencialitāti.
 • Skolas psihologs piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu;
 • individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 • strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.

 

Rīgas 25.vidusskola Atbalsta personāla komisija (1.-6.kl.)

Komisijas priekšsēdētāja -
                Irīda Morozova

Priekšsēdētāja vietniece -
               

Komisijas sekretāre -
                Daiga Kazāka

Komisijas locekļi -
                Sanita Mende
                Silva Biļkina
                Una Bernāne

 • Komisija izvērtē informāciju par skolēnu ar mācību grūtībām un veido savu ieteikumu, kas nepieciešams, lai speciālais skolotājs varētu ilgstoši strādāt ar šo skolēnu;
 • Atbalsta personāla komisijas sanāksmes notiek mēneša pēdējā otrdienā 10.40 - 11.20 105. kabinetā;
 • Atbalsta personāla metodiskās komisijas sapulces - otrdienās no 10.40 - 11.20 105. kabinetā.

Atbalsta personāla speciālistu darba kārtība skolēnu izpētē:

 • Klases audzinātājs iesniedz pieteikumu par skolēnu (izstrādāta pieteikuma veidlapa).
 • Iknedēļas atbalsta personāla sapulcē iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti un sadalīti pēc to problēmu rakstura.
 • Atbalsta personāla speciālisti izvērtē informāciju un iepazīstas ar konkrēto skolēnu un viņa vecākiem.
 • Ja skolēnam ir nepieciešama ilgstoša atbalsta personāla speciālistu palīdzība, tad vecāki raksta iesniegumu (atļauju) Atbalsta personāla komisijai.
 • Ja skolēnam ir grūtības ar mācībām un ir nepieciešama ilgstoša speciālā pedagoga palīdzība, tad Atbalsta personāla KOMISIJA veido savu ieteikumu, kuru saskaņo pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

 


Anda Bārbale
speciālās izglītības skolotāja

021.kabinets

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 15.00
14.10 - 15.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Otrdiena 8.00 - 15.00
14.10 - 15.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Trešdiena  8.00 - 15.00
14.10 - 15.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Ceturtdiena  
Piektdiena  

Speciālais skolotājs vispārizglītojošajā skolā

 • Speciālais skolotājs sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolotāju logopēdu.
 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;
 • sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;
 • organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu;
 • sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem;
 • ievēro konfidencialitāti.
 • Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē vāju lasītprasmi un rakstītprasmi;
 • nevienmērīgas vai vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām.
 • Speciālais skolotājs palīdz apgūt mācību vielu;
 • palīdz rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

Silva Biļkina
logopēds

403. kabinets

Darba laiks:
Pirmdiena 11.00 - 16.00
14.30 - 16.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Otrdiena 11.00 - 15.30
Trešdiena 11.00 - 15.30
11.00 - 12.00 konsultācijas vecākiem, pedagogiem
Ceturtdiena 11.00 - 15.30
Piektdiena  

Skolotājs logopēds

 • Skolotājs logopēds strādā ar 1. – 6. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;
 • veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Una Bernāne
skolas medicīnas māsa
Veselības punkts (015.kab.)
Tel.67848928

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 15.00
8.00 - 9.00 konsultācijas vecākiem
Otrdiena

8.00 - 15.00

14.00 - 15.00 konsultācijas vecākiem

Trešdiena

8.00 - 15.00

8.00 - 9.00 konsultācijas vecākiem

Ceturtdiena

8.00 - 15.00

14.00 - 15.00 konsultācijas vecākiem

Piektdiena

8.00 - 15.00

8.00 - 9.00 konsultācijas vecākiem


15.00 - 16.00 medicīnas dokumentu kārtošana


Skolas medicīnas māsa

 • Skolas medicīnas māsa kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnus no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo puses;
 • seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;
 • kopā ar skolas administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.

 


AP komisijas sapulces par skolēniem ar mācību grūtībām - katra mēneša pēdējā otrdienā (8.stunda) 14.15 - 14.55 (105.kabinets)

AP metodiskās komisijas sapulces - otrdienās (5.stunda) 11.40 - 12.20 (105. kabinets)