Drukāt

Laiks

Uzdevumi 10.klasei Uzdevumi 11.klasei

Līdz 16.septembrim

 

Precizēt pavasarī izraudzīto zinātnisko jomu, tematu un vadītāju

17.septembris

 

Iesniegt elektroniski precizēto sarakstu pa klasēm
(klases audzinātāji)

Līdz 30.septembrim

Uzsākt pārrunas ar skolotājiem par sev interesantu pētījuma tematu un izvēlēties ZPD vadītāju.
Darbu drīkst izstrādāt arī pārī.

 

4.oktobris

Ievadnodarbība par ZPD izstrādes kārtību un soļiem darba tapšanā
(R.Liepiņa, 28.kabinets)

Pēc īpaša saraksta

 

Līdz 9.oktobrim

Elektroniski iesniegt R.Liepiņai sarakstu ar tematiem un vadītājiem.

10.klašu audzinātāji

 

14.-31.oktobris

 

ZPD izstrādes dienas:
konsultācija ar darba vadītāju - temata precizēšana,
izstrādāti veicamā darba soļi

Oktobris-decembris

ZPD melnraksta izstrāde:

  1. teorētiskās literatūras analīze un aprakstīšana (vismaz 3 avoti);
  2. sākt pētījuma datu un faktu iegūšana, secinājumu izstrādi (par pētījumā paveikto);
  3. sākt darba zinātnisko noformēšanu;
  4. sākt bibliogrāfijas saraksta izveidi.

Individuāls vai pāra darbs: ZPD izstrāde skolotāja vadībā

 

Novembris-decembris

 

ZPD melnraksta izveide un pilnveide:
turpināma pētījuma datu un faktu iegūšana, to analīze,
rezultātu apkopošana,
secinājumu izstrāde,
darba zinātniskā noformēšana un bibliogrāfijas izveide.

Decembris

Liecībā vērtējums i vai ni

Liecībā vērtējums i vai ni

Janvāris

 

ZPD izstrādes pabeigšanas dienas: tīrraksta izstrāde un iesniegšana darba vadītājam

28.februāris

 

Rīgas reģiona 43. ZPD konference.
Organizētāji – LU

27.marts

Piedalīšanās skolas ZPD konferencē.
Pēc direktores apstiprināta grafika

Skolas ZPD konference.
ZPD izvirzīšana Rīgas reģiona konferencei

3.-4.aprīlis

 

Valsts 44. ZPD konference (visām sekcijām stenda referāti)

Aprīļa 2.puse

ZPD tīrraksta izstrāde,
ievērojot skolas ZPD izstrādes noteikumu 2. pielikuma kritērijus

 

Līdz 1.maijam

ZPD novērtēšana,
turpmāko uzdevumu saņemšana darba pabeigšanai 11.klasē.

 

10.klasei:

Daži norādījumi

11.klasei:

Jāņem vērā!

ZPD darba izstrādei, aizstāvēšanai nepieciešams iepazīties ar šadiem dokumentiem:

  1. Skolēnu ZPD izstrādes un noformēšanas struktūra
  2. Skolēnu ZPD vērtēšanas kritēriji
  3. Valsts izglītības satura centra ieteikumi un rekomendācijas ZPD izstrādē
  4. Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas tabula vērtētājiem (pdf dokuments)
  5. Latvijas skolēnu 44. Zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikums
  6. Ieteikumi pētījumu metožu izvēlei