showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

3. Bibliotēkas lietotāju tiesības.
3.1. Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem brīvi, bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumus, informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes.
3.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus no bibliotēkas krājuma.
3.4. Visiem reģistrētājiem bibliotēkas lietotājiem ir tiesības uz mājas abonementu.
4. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.
4.2. Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
4.3. Saņemtos iespieddarbus vai citus materiālus nodot bibliotēkā norādītajā termiņā.
4.4. Saudzēt no bibliotēkas saņemtos iespieddarbus.
4.5. Bibliotēkā neizmantot mobilos tālruņus.
4.7. Bibliotēkā jāievēro klusums, nedrīkst traucēt citus apmeklētājus.
4.9. Par bibliotēkas lietošanas noteikumu apzinātu neievērošanu lietotājam, par darba traucēšanu citiem bibliotēkas apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem uz laiku var aizliegt izmantot bibliotēkas pakalpojumus.
5. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšanas kārtība.
5.2. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu maksimālie lietošanas termiņi ir sekojoši:

  • mācību grāmatām – mācību gads;
  • daiļliteratūras grāmatām - 2 nedēļas;
  • žurnāliem u.c. bibliotēkas materiāliem - 1 nedēļa.
  • Darba burtnīcas izsniedz uz mācību gadu vienu komplektu.
  • Bibliotēkā ir grāmatas, kuras izsniedz lietošanai tikai lasītavā vai kuru nodošanas termiņu nosaka bibliotekārs. Ja grāmatu šajā laikā nepaspēj izlasīt, jāpagarina lietošanas termiņš. Ja to nepagarina un grāmatu noteiktajā laikā neatdod, tad lietotājam uz vienu mēnesi tiek pārtraukta grāmatu izsniegšana no bibliotēkas.

5.4. Mācību gada beigās lasītājiem visas bibliotēkas grāmatas jānodod bibliotēkā.
5.5. Līdz apliecību un atestātu saņemšanai 9. un 12.klašu absolventiem un izglītojamajiem izstājoties no skolas, jānodod bibliotēkas izsniegtās grāmatas.
5.6. Lietotājiem, kuri pazaudējuši vai sabojājuši bibliotēkas iespieddarbus vai citus materiālus, tās jāaizstāj ar identisku vai cenas ziņā līdzvērtīgu izdevumu.
5.7. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc bibliotēka uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.