showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Rīgas 25. vidusskolas
NOLIKUMS
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādāšanā un noformēšanā
2016./2017.mācību gadā

Darba mērķi un uzdevumi

 • Apgūt pētnieciskās darbības iemaņas.
 • Veidot iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanas procesam.
 • Padziļināt zināšanas atsevišķos mācību priekšmetu jautājumos.
 • Iegūt praksi sava viedokļa, uzskatu, attieksmes izteikšanai un aizstāvēšanai gan rakstiski, gan mutiski.

Darbu veidi

 • Zinātniski pētniecisks darbs (analītisks pētījums) 11. - 12. klašu audzēkņiem.
 • Pētnieciskais darbs 10. klašu audzēkņiem.

Darba temata izvēle un nodošanas kārtība

 • Darba tematu saskaņo ar mācību priekšmeta skolotāju un raksta ar skolotāju saskaņotu iesniegumu Rīgas 25. vidusskolas metodiskajai padomei;
  • 10. klašu audzēkņi raksta pētniecisko darbu "Manas dzimtas vēsture - daļa no manas valsts vēstures", vai izvēlas citu pētnieciskā darba tēmu, ko veiks viena gada garumā;
  • 11. klašu audzēkņi izvēlas darba tēmu diviem gadiem (audzēkņiem ir tiesības pabeigt darbu un aizstāvēt jau 11. klasē)
 • 12. klašu audzēkņi pabeidz iesākto darbu un gatavo darbu iesniegšanai Rīgas pilsētas zinātnisko darbu konferencei.

Darba aizstāvēšanas un novērtēšanas kārtība

 • Skolēnu iesniegtos darbus recenzē skolotājs un savstarpēji katrā jomā audzēkņi recenzē savu biedru darbus.
 • Rīgas 25. vidusskolas ZPD konferencē 2017. gada februārī skolotāji vērtē skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un mutvārdu prezentācijas, kā arī sagatavo darbu recenzijas Rīgas pilsētas skolēnu zinātniskajai konferencei.
  • Vērtēšanas kritēriji pielikumā.
  • Noformējuma paraugs pielikumā.

Darba struktūra

Katrā zinātniski pētnieciskajā darbā jābūt šādām daļām:

 • titullapa;
 • anotācija (latviešu valodā un svešvalodā);
 • satura rādītājs;
 • ievads;
 • satura izklāsts (zinātniskā darba pamatdaļas, to nodaļas un apakšnodaļas);
 • secinājumi;
 • izmantoto informācijas avotu saraksts;
 • pielikumi.

Zinātniski pētnieciskā darba tehniskais noformējums

 • Darbam jābūt uzrakstītam pareizā literārā valodā.
 • Lappuses darbā jānumurē.
 • Jaunā lappusē jāsāk darba galvenās daļas, datorrakstā izceļot virsrakstu. Mazākās nodaļas un apakšnodaļas nav jāsāk jaunā lappusē.
 • Kārtas numurs daļām, nodaļām un apakšnodaļām liekams tāds pats kā satura rādītājā.
 • Virsrakstus nedrīkst saīsināt un pasvītrot.
 • Darbs rakstāms uz A4 formāta standarta izmēra lapām uz vienas puses.
 • Jāievēro šādi teksta attālumi no lapas malām:
  •  no kreisās puses – 3 cm,
  •  no labās puses – 1 cm,
  •  no augšas, apakšas – 2 cm.
 • Nosaukuma un virsraksta beigās neliek punktus. 
 • Rakstot jāievēro – intervāls – 1,5; fonts - Normal, Times New Roman; burtu lielums tekstam -12; virsrakstiem 14 vai 16 (Bold); burtu krāsa – melna.
 • Darba lapas nedrīkst likt atsevišķās kabatiņās. Pabeigtu darbu jāiesien.
 • Darbā diagrammām, shēmām, zīmējumiem, fotoattēliem  apakšā vai augšā jābūt numuram un nosaukumam un tekstā uz to ir atsauce, piemēram, sk.1.attēlu.
 • Fotogrāfijas ir orģinālattēli, tāpēc iekavās jāpieraksta tās autors un nosaukums, piemēram, (2. att. Lubānas ezers. Foto autors J.Ezerietis)

Darba pamatteksts humanitāro un sociālo zinātņu sekcijā ir ne garāks par 30 lappusēm.

 Dabas zinātņu sekcijās – ne garāks par 20 lappusēm.

 • Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lappušu skaita.
 • Katru zinātniski pētniecisko darbu izstrādā ne vairāk kā 2 skolēni.

Titullapa

Titullapā jānorāda:

  • skolas nosaukums,
  • darba nosaukums, minot arī sekcijas nosaukumu,
  • darba autora vārds, uzvārds, klase,
  • darba vadītāja amats, zinātniskais vai akadēmiskais grāds, vārds un uzvārds,
  • lapas apakšā – vieta un gads.

Anotācija

Anotācijas mērķis - dot vispārīgu priekšstatu par darba saturu, lai lasītājs varētu lemt par nepieciešamību iepazīties ar šo darbu.

Satura rādītājs

 • Satura rādītāju ievieto pēc anotācijas Šajā lapā ir jāraksta virsraksts ”Saturs”. Tas informē par visām darba sastāvdaļām, nodaļām un apakšnodaļām.
 • Visiem virsrakstiem jābūt formulētiem tieši tā, kā tas ir rakstīts darba tekstā. Aiz katra satura elementa nosaukuma lappuses labajā pusē viens zem otra rakstāms tās lappuses numurs, kurā attiecīgais virsraksts atrodas.
 • Saīsinājums "lpp." un jebkādi citi lappušu apzīmējumi aiz numura nav jāraksta.

Ievads

Ievadam īpaša virsraksta (nosaukuma) nav.

Ievadā pamato temata izvēli, tā aktualitāti un novitāti.

  Darba mērķis:

Piemērs:

 • Iepazīties un izpētīt saslimšanas iespējas ar malāriju Latvijā un izstrādāt ieteikumus nepieciešamajai profilaksei
 • Mācīties rakstīt zinātniski pētniecisko darbu, izpētot šujmašīnas rašanās vēsturi un tās nozīmi un vietu autores dzimtā, tās saistību ar vēsturiskiem notikumiem

   Darba uzdevumi:

 • Noskaidrot ...........
 • Uzzināt ...........
 • Informēt savus skolas biedrus un skolotājus par .......
 • Konsultēties ar ...........

  Hipotēze ( pētījums jautājums) : Vai senas lietas spēj stāstīt par dzimtas vēsturi?

  Darbā izmantotās metodes: literatūras analīze,  apraksta veidošana..............

  Darba struktūra: darbs sastāv no ievada, ….. nodaļām, …… apakšnodaļām, secinājumiem, ….izmantoto informācijas avotu saraksta un …pielikumiem. Darbā ….attēli,….tabulas.

 

Satura izklāsts – zinātniski pētnieciskā darba pamatdaļas

 • Zinātniskā darba pamatdaļās ietverts ievadā izvirzīto tēmu, problēmu un uzdevumu risinājums.
 • Satura izklāsts sākams ar teorētisko atziņu analīzi (literatūras apskats). Šīs daļas apjoms nedrīkst būt lielāks par ¼ no darba kopapjoma.
 • Citu nodaļu galvenais materiāls ir paša skolēna savāktie fakti, novērojumi, pētījumi. To analīzei, spriedumiem un secinājumiem jābūt pamatotiem.
 • Ieteicams izveidot pārskata tabulas, shēmas, diagrammas, iekļaut darba tekstā arī ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes u.c. labi pārskatāmus materiālus. Šiem materiāliem jābūt ar nosaukumiem un tie jānumurē.
 • Apjomīgus materiālus ieteicams ievietot darba pielikumā. Nodaļu tekstā jābūt norādēm uz attiecīgajiem pielikuma elementiem.
 • Ieteicams darbā lietot pēc iespējas īsākas citu autoru atziņas un arī tikai tad, ja tās nepieciešamas savu uzskatu pamatošanai.
 • Citātus zinātniskajā darbā iesaista dažādi. Garāki citāti parasti tiek rakstīti tekstā tiešās runas veidā. Tāds citāts jāsāk ar lielo burtu un jāliek pēdiņās. Citējot tikai nelielu daļu no kāda teikuma, to var gramatiski iekļaut tekstā. Tāds citāts arī jāliek pēdiņās, bet nav jāsāk ar lielo burtu.
 • Gan citātiem, gan domu pārstāstījumiem (nelieto citātu tieši, bet pārstāsta citu zinātnieku atzinumus) obligāti jānorāda avots (grāmata, raksts vai cits materiāls, kurā izmantotā atziņa uzrakstīta). Uz citāta avotiem jānorāda ar īpašu pierakstu, ko sauc par bibliogrāfisko atsauci.

Nav pieļaujama

 • nepamatota, vulgāra kritika,
 • plaģiāts (cita autora darba uzdošana par savu).
 •  jāizvairās no vispārzināmiem apgalvojumiem, māksloti daiļskanīgām frāzēm.
 •  jācenšas izvairīties no pirmās personas formu lietojuma (“es”, “mēs”).

Secinājumi

Šai daļai jābūt īsai, koncentrētai. Tajā jāatspoguļo darba rezultātu novērtējums un to atbilstība pētījuma uzdevumam, kā arī darba gaitā radušies patstāvīgie atzinumi, priekšlikumi turpmākiem pētījumiem.

Visbiežāk secinājumus pieņemts veidot par katru nodaļu un apakšnodaļu, atklājot galveno, kas attiecīgajā nodaļā patstāvīgi izpētīts.

Izmantoto informācijas avotu saraksts

 • Kārto secībā pēc latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām (latviešu, angļu, franču, vācu, zviedru utt. valodā rakstītie darbi vienkopus). Pēc tam seko norādes slāvu alfabētā. Numerācija ir kopīga.
 • Sarakstu veido saskaņā ar Latvijas zinātniski pētniecisko darbu praksē vispārpieņemto dokumentu bibliogrāfisko aprakstu prasībām.

Piemērs

Grāmatas –

 1. Arvis Pope "Rīgas osta deviņos gadsimtos" Rīga, 2000.
 2. Enciklopēdija “Latvijas jūrniecības vēsture (1850-1950)” Rīga, 1998.

Interneta materiāli –

 1. Attīstības programma. Rīgas Brīvostas pārvalde.  Pieejams: http://rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html
 2. Bublcam 360o kamera. Pieejams: www.bublcam.com

Pielikumi

Kā pielikumi darbā var būt:

  • analizētā materiāla pārskata shēmas un tabulas;
  • fotogrāfijas, zīmējumi, kartes, kartoshēmas, rasējumi u.c.;
  • analizēto vārdu alfabētiskais saraksts.

Pielikumi jānumurē.

Katrai pielikuma vienībai (shēmai, tabulai, fotogrāfijai u.c.) jābūt nosaukumam.

Pielikumi neietilpst darba kopējo lappušu skaitā.

 

Par visiem pārējiem ZPD noformēšanas noteikumiem, kas nav minēti augstāk, jāizmanto VISC Ieteikumus un rekomendācijas skolēnu zinātnisko darbu izstrādāšanā - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā