Drukāt

Rīgas 25. vidusskolas
NOLIKUMS
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādāšanā un noformēšanā
2016./2017.mācību gadā

Darba mērķi un uzdevumi

Darbu veidi

Darba temata izvēle un nodošanas kārtība

Darba aizstāvēšanas un novērtēšanas kārtība

Darba struktūra

Katrā zinātniski pētnieciskajā darbā jābūt šādām daļām:

Zinātniski pētnieciskā darba tehniskais noformējums

Darba pamatteksts humanitāro un sociālo zinātņu sekcijā ir ne garāks par 30 lappusēm.

 Dabas zinātņu sekcijās – ne garāks par 20 lappusēm.

Titullapa

Titullapā jānorāda:

Anotācija

Anotācijas mērķis - dot vispārīgu priekšstatu par darba saturu, lai lasītājs varētu lemt par nepieciešamību iepazīties ar šo darbu.

Satura rādītājs

Ievads

Ievadam īpaša virsraksta (nosaukuma) nav.

Ievadā pamato temata izvēli, tā aktualitāti un novitāti.

  Darba mērķis:

Piemērs:

   Darba uzdevumi:

  Hipotēze ( pētījums jautājums) : Vai senas lietas spēj stāstīt par dzimtas vēsturi?

  Darbā izmantotās metodes: literatūras analīze,  apraksta veidošana..............

  Darba struktūra: darbs sastāv no ievada, ….. nodaļām, …… apakšnodaļām, secinājumiem, ….izmantoto informācijas avotu saraksta un …pielikumiem. Darbā ….attēli,….tabulas.

 

Satura izklāsts – zinātniski pētnieciskā darba pamatdaļas

Nav pieļaujama

Secinājumi

Šai daļai jābūt īsai, koncentrētai. Tajā jāatspoguļo darba rezultātu novērtējums un to atbilstība pētījuma uzdevumam, kā arī darba gaitā radušies patstāvīgie atzinumi, priekšlikumi turpmākiem pētījumiem.

Visbiežāk secinājumus pieņemts veidot par katru nodaļu un apakšnodaļu, atklājot galveno, kas attiecīgajā nodaļā patstāvīgi izpētīts.

Izmantoto informācijas avotu saraksts

Piemērs

Grāmatas –

  1. Arvis Pope "Rīgas osta deviņos gadsimtos" Rīga, 2000.
  2. Enciklopēdija “Latvijas jūrniecības vēsture (1850-1950)” Rīga, 1998.

Interneta materiāli –

  1. Attīstības programma. Rīgas Brīvostas pārvalde.  Pieejams: http://rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html
  2. Bublcam 360o kamera. Pieejams: www.bublcam.com

Pielikumi

Kā pielikumi darbā var būt:

Pielikumi jānumurē.

Katrai pielikuma vienībai (shēmai, tabulai, fotogrāfijai u.c.) jābūt nosaukumam.

Pielikumi neietilpst darba kopējo lappušu skaitā.

 

Par visiem pārējiem ZPD noformēšanas noteikumiem, kas nav minēti augstāk, jāizmanto VISC Ieteikumus un rekomendācijas skolēnu zinātnisko darbu izstrādāšanā - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/szpdarbs/ieteikumi.shtml

9.klašu skolēniem
par mācībām 2020./2021. mācību gadā.

 Rīgas 25. vidusskola aicina 9. klašu skolēnus iegūt vidējo izglītību, uzsākot mācības Rīgas 25.vidusskolas 10.klasē 2020./2021. mācību gadā.

Rīgas 25. vidusskola piedāvā:

Vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātiem kursiem matemātikā, programmēšanā, vēsturē, sociālajās zinātnēs.

Lai iestātos 10. klasē nepieciešams:

Dokumentu iesniegšana līdz 6.jūlijam darbadienās no 10:00 līdz 14:00