Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana notiek piešķirot punktus par noteiktiem darba elementiem.

Saturs (24 punkti):

 • darba satura atbilstība izvēlētajai tēmai;
 • tēmas izklāsts (valoda, loģiskums, fakti, pētījumi);
 • darba zinātniskums (darbā izmantoto metožu apraksts, iegūto rezultātu apstrāde un analīze);
 • skolēna radoša pieeja darbam, patstāvīgie atzinumi, secinājumi, prasme salīdzināt informāciju, ja tā ir pretrunīga;
 • darba aktualitāte, praktiskais pielietojums;
 • literatūras apskats:
  • literatūras apskata atbilstība izvēlētajam tematam un pētāmajai problēmai,
  • literatūras apskata loģisks izklāsts un pēc iespējas jaunākās informācijas apstrāde,
  • pareiza atsauču lietošana:
   • ja tekstā minēts citāts;
   • ja tekstā dots skaitlisks materiāls;
   • ja tekstā pieminēts vai aprakstīts kāds piemērs vai vienreizējs gadījums, kas nav vispārzināms;
   • ja tekstā izklāstīts kādas personas teiktais vai uzskati;
   • ja tekstā ir pieminēts kāds avots, zinātnisks pētījums, raksts.

Ir vairāki atsauču noformēšanas veidi:

 • parindēs norādītas atsauces - tās novieto katras lappuses beigās zem teksta, atdalot tās no teksta ar svītru;
 • aiz teksta - nodaļas vai pat darba beigās;
 • tekstā.

Noformējums (8 punkti):

 • Zinātniskais:
  • titullapa;
  • satura rādītājs;
  • ievads;
  • mērķi un uzdevumi;
  • hipotēze vai pētījuma jautājums;
  • secinājumi;
  • nobeigums;
  • pielikumi (nav obligāti);
  • izmantotās literatūras un avotu saraksts;
  • anotācija svešvalodā.
 • Tehniskais un estētiskais:
  • noformējums datorrakstā:
   • jāraksta uz A4 formāta lapas vienas puses, burtu lielums tekstā (fonts)-12;
   • lpp. iekārtojuma parametri:
   • no lapas kreisās malas jāatstāj 3 cm,
   • no labās -1 cm,
   • no augšmalas un apakšmalas- 2 cm;
  • lappuses jānumurē, sākot ar ievadu;
  • jaunā lappusē jāsāk darba galvenās daļas, bet apakšnodaļas turpina rakstīt aizsāktajā lappusē, uzrakstot virsrakstu, kā paredzēts satura rādītājā, taču lappusi nedrīkst beigt tikai ar jaunu virsrakstu.
 • Kļūdas.

Aizstāvēšana (8 punkti):

 • prasme uzstāties, pareizas literārās valodas lietošana;
 • loģisks argumentēts domas izklāsts,
 • prasme atklāt darba būtību, pamatot un aizstāvēt, prasme ieinteresēt paveiktajā;
 • atbildes uz jautājumiem.

Vērtēšana:

1 - nepietiekams,
2 - pietiekams,
3 - labs,
4 - ļoti labs.

Par katru kritēriju maksimāli var saņemt 4 punktus.
Konferences sekciju komisijas ir tiesīgas skolēna darbu nevērtēt, ja tiks konstatēts, ka darbs ir plaģiāts.

Plaģiāts (plagiarism; плагиат) ir cita autora oriģināldarba vai tā daļu uzdošana par savējo. Plaģiāts tāpat ir darbs, kurā veiktas nenozīmīgas satura vai formas izmaiņas (piemēram, romāna personām doti citi vārdi) vai kurš ievietots citā kontekstā. Plaģiātu nevajag sajaukt ar ideju, arhetipu vai darba veidošanas metožu brīvu izmantojumu oriģināldarba radīšanai. Ja plaģiēts aizsargāts darbs, tad var runāt par autortiesību pārkāpumu.

Skolēna darbs tiek izvirzīts mutiskai aizstāvēšanai Rīgas pilsētas skolēnu zinātniskajā konferencē, ja par darba saturu ir saņemti ne mazāk kā 18 punkti un par noformējumu - ne mazāk kā 6 punkti.

9.klašu skolēniem
par mācībām 2020./2021. mācību gadā.

 Rīgas 25. vidusskola aicina 9. klašu skolēnus iegūt vidējo izglītību, uzsākot mācības Rīgas 25.vidusskolas 10.klasē 2020./2021. mācību gadā.

Rīgas 25. vidusskola piedāvā:

Vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātiem kursiem matemātikā, programmēšanā, vēsturē, sociālajās zinātnēs.

Lai iestātos 10. klasē nepieciešams:

 • dokuments, kas apliecina pamatizglītības ieguvi,
 • vēlēšanās apzinīgi un radoši darboties, lai sagatavotos nākamās izglītības pakāpes sasniegšanai.

Dokumentu iesniegšana līdz 6.jūlijam darbadienās no 10:00 līdz 14:00