showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

        Šobrīd visiem Latvijas skolēniem mācības norit attālināti. Mūsu skolas skolotāji ir pierādījuši, ka ļoti īsā laikā ikdienas mācību darbu var organizēt daudzos jaunos un atšķirīgos veidos. Katra jauna mācību diena ir jauns izaicinājums, jauni panākumi un reizēm arī neveiksmes, bet vienmēr ir jāmeklē jauni situācijas risinājumi.

        Izsaku cieņu un sirsnīgu pateicību skolotājiem par lielo darbu, nodrošinot izglītības procesa nepārtrauktību un skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanu. Vēlu veiksmi un izturību vadot tālāko mācību darbu.

        Novēlu skolēnu vecākiem pacietību un izturību atbalstot bērnus patstāvīgā mācību procesā un pateicos par sapratni un sadarbību ar skolu.

        Ticu, ka mūsu skolēni apgūst zināšanas mācību programmas ietvaros, mācās plānot un organizēt savu laiku, mācās jaunā veidā sadarboties ar skolotājiem un saviem skolas biedriem un dziļāk izprot savus pienākumus ģimenē.

        Pietiekami ilgi esam strādājuši attālināti, esam apguvuši jauno darbības veidu; ir pienācis brīdis, precizēt nosacījumus mācību sasniegumu kvalitātes vērtēšanai. Valsts izglītības satura centrs un Izglītības valsts kvalitātes dienests ir izvirzījis Latvijas skolām noteiktas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai. Rīgas 25. vidusskolas direktores rīkojumā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanai ārkārtas situācijas laikā.

        Vēlu visiem veselību, veiksmi un izturību, pildot izvirzītos uzdevumus.

        Direktore I.Nestere

RĪGAS 25.VIDUSSKOLA

Rušonu iela 6, Rīga, LV–1057, tālrunis 67848924, 67848925, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

RĪKOJUMS

 

Rīgā

2020.gada 17.aprīlī             Nr. VS25-20-29-rs

Par Rīgas 25.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību
ārkārtas situācijas laikā

 

           Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, noteikt šādu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un organizāciju Rīgas 25.vidusskolā (turpmāk – Skola) ārkārtas situācijas apstākļos:

 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir veidot vienotu pieeju vērtēšanai kā integrētai izglītības procesa sastāvdaļai Skolā un iegūt objektīvu skolēna kompetenču mācību priekšmetā snieguma raksturojumu.
 2. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, to apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs.
 3. Līdz 2020.gada 23.aprīlim mācību priekšmeta skolotājs iepazīstina skolēnus ar mācību sasniegumu vērtēšanas veidiem, apjomu, izpildes laiku.
 4. Skolotājs paredz mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbus, kas tiek vērtēti 10 ballu skalā, un to norises laikus saskaņo ar Skolas vadību līdz 2020.gada 22.aprīlim. Sākumskolas skolotāji pārbaudes darbus fiksē e-klases pārbaudes darbu plānotājā.
 5. Mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu skaits semestrī:

Stundu skaits nedēļā

1

2

3

4

5

6

Vērtējumu skaits-ņemot vērā jau iepriekš vērtētos darbus

2

2-3

2-3

3-4

3-4

4-5

 1. Ārkārtas situācijas laikā tēmas noslēguma pārbaudes darbu minimālais vērtējumu skaits ir 1-2, atbilstoši skolotāja ieskatam.
 2. Skolas vadība nodrošina, ka mācību satura tēmu noslēguma pārbaudes darbu grafiks ir izvietots Skolas tīmekļa vietnē.
 3. Vienā dienā klasei mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbus drīkst plānot ne vairāk kā divos mācību priekšmetos.
 4. Mācību sasniegumus vērtē: 1.klasē aprakstoši- īss mutisks vai rakstisks vērtējums; 2.klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā- 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumus vērtē aprakstoši; 4.-12.klasē visos mācību priekšmetos vērtēšana notiek 10 ballu skalā.
 5. Formatīvo vērtēšanu veic mācību procesā, skolvadības sistēmā tiek atzīmēts ar “i” vai “ni”, vai, izmantojot pārbaudes darbu metodiku, vērtēšanu veic, izmantojot 10 ballu skalu.

Stundu skaits nedēļā

1

2

3

4

5

6

Minimālais formatīvo vērtējumu skaits ārkārtas situācijas laikā

2

2-3

2-3

3-4

3-4

4-5

 1. Ja skolēns nav piedalījies mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbā, skolotājs e-klasē fiksē skolēna kavējumu un pārbaudes darba neizpildi (“n/v”). Trīs dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas, skolotāja noteiktā laikā, skolēnam jāpilda līdzvērtīgs darbs.
 2. Skolēniem, lai saņemtu semestra vērtējumu mācību priekšmetā, ir jāiegūst vērtējumi tēmas noslēguma pārbaudes darbu grafikā paredzētajos darbos.
 3. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā pamatizglītības posmā, skolotājs ņem vērā tikai skolēna uzlabotos vērtējumus tēmas noslēguma pārbaudes darbos.
 4. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā vispārējās vidējās izglītības posmā, skolotājs ņem vērā skolēna atkārtoti rakstītā tēmas noslēguma pārbaudes darba vērtējumu.
 5. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies tēmas noslēguma pārbaudes darbos, skolotājs pēc saskaņošanas ar direktora vietnieku izglītības jomā, var izstrādāt vienu semestra noslēguma pārbaudes darbu par visām konkrētā semestrī apgūtajām mācību satura tēmām un skolēna pārbaudes darbā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu.
 6. Izliekot semestra vērtējumu, vajadzības gadījumā var piemērot vidējā vērtējuma noapaļošanas principu, ņemot vērā pozitīvu vērtējumu dinamiku.
 7. Skolēns iegūst apzīmējumu “n/v” mācību priekšmetā semestrī, ja iegūto vērtējumu skaits skolotāja noteiktos mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbos ballēs vai aprakstošajos vērtējumos ir mazāks nekā 80 % no vērtējumu skaita.
 8. Ja skolēns, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir ieguvis mācību priekšmetā apzīmējumu “n/v” 1.semestrī, tad Skolas pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par papildu mācību pasākumiem skolēnam attiecīgajā mācību priekšmetā 2.semestra laikā. Lai iegūtu vērtējumu mācību priekšmetā, skolēnam ir jākārto 1.semestra noslēguma pārbaudes darbs par visām konkrētajā semestrī apgūtajām mācību satura tēmām un skolēna tajā iegūtais vērtējums ir uzskatāms par semestra vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā.
 9. Ja skolēns, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir ieguvis mācību priekšmetā apzīmējumu “n/v” semestrī, skolēns attiecīgajā mācību priekšmetā saņem “n/v” gadā. Skolas pedagoģiskās padomes sēdē tiek lemts par papildu mācību pasākumiem skolēnam un pēcpārbaudījumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 10. Tēmu noslēguma pārbaudes darba vērtējumus skolēniem paziņo un tos ieliek skolvadības sistēmā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc to kārtošanas.
 11. Pedagogu un vecāku sadarbību skolēnu mācību snieguma pilnveidē nodrošina komunikācija, ko nodrošina elektroniskie saziņas līdzekļi.
 12. Skolēnam ir tiesības trīs darba dienu laikā pēc mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba vērtējuma paziņošanas lūgt skolotājam sniegt individuālu skaidrojumu par pārbaudes darba vērtējumu.
 13. Skolēnam ir tiesības vienu reizi uzlabot mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu. 
 14. Skolēns ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc vērtējuma paziņošanas mācību priekšmeta skolotājam rakstiski izsaka lūgumu uzlabot konkrētu tēmas noslēguma pārbaudes darbu un vienojas ar skolotāju par darba veikšanas laiku. Skolēns ir atbildīgs par atkātota mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darba veikšanu skolotāja noteiktajā termiņā.
 15. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 20.aprīli un ir spēkā līdz ārkārtas situācijas beigām.

Direktore         I. Nestere

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā