Dokumenti

skolas darbības sekmīgai nodrošināšanai
Rīgas 25.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1.-12.klasēs 2021.-2022.mācību gadā
Nr. VS25-21-8-nts

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2021.gada 27.augusta rīkojumu
Nr. VS25-21-63-rs

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2020

Kārtība, kādā Rīgas 25.vidusskolā uzturas nepiederošas personas
Nr.VS25-20-3-nts

Apstiprināts
Rīgas 25. vidusskolas direktores
28.08.2020. rīkojumam Nr. VS25-20-......- rs


Izdots pamatojoties uz 1999.gada 29.oktobra
 Izglītības likuma 31.pantu un 06.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu

Apstiprināts
ar 08.05.2017. Skolas padomes
sēdes protokolu Nr.  4


Iekšējās kārtības noteikumi
Nr. VS25-21-9-nts

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2021.gada 27.augusta rīkojumu Nr. VS25-21-63-nts

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas 10.panta trešās daļas 2.punktu

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2017. gada 29. augusta rīkojumu Nr. VS25-17-74-rs