Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Apstiprināts

ar Rīgas 25.vidusskolas direktores

 2017. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr. VS25-17-48-rs

Rīgā

2017. gada 28. aprīlī                                                                                           Nr. VS25-17-14-nts

 

Iekšējās kārtības noteikumi

Izstrādāti pamatojoties uz 06.06.2002.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu

 1. Vispārīgie noteikumi:
  1. 1.iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" un Rīgas 25.vidusskolas (tālāk tekstā - skola) nolikumu;
  2. 2.iekšējās kārtības noteikumus apstiprina skolas direktore, saskaņojot ar Skolas padomi iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolas darba organizāciju;
  3. 3.iekšējās kārtības noteikumi nosaka izglītojamo tiesības, pienākumus un atbildību;
  4. 4.iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem;
  5. 5.iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamiem;
  6. 6.iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu;
  7. 7.iekšējās kārtības noteikumos noteikta šo noteikumu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība.
 1. 2.Mācību dienas organizācija:
  1. 1.izglītojamie uzturas skolas ēkā un teritorijā, izglītojamo uzvedību ārpus skolas reglamentē "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" un citi normatīvie akti;
  2. 2.mācību stundas sākas 8.00, mācību stundas ilgums – 40 minūtes;
  3. 3.pirms mācību stundas sākuma skan divi zvani, izglītojamie ierodas mācību telpā pēc pirmā zvana, mācību stundu uzsāk ar otro zvanu;
  4. 4.izglītojamie skolā ierodas vismaz 10 minūtes pirms stundas sākuma, virsdrēbes atstāj garderobē un dodas uz telpu, kurā notiks stunda;
  5. 5.stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību un konsultāciju saraksti ir izvietoti informācijas stendos un skolas interneta vietnē; izmaiņas stundu sarakstā nākamajai dienai veic direktores vietniece izglītības jomā un izliek informācijas stendā un skolas interneta vietnē; izglītojamie iepazīstas ar izmaiņām stundu sarakstā, ja tādas ir;
  6. 6.mācību stundas notiek pēc direktores apstiprināta stundu saraksta;
  7. 7.mācību kabinetu atslēgas atrodas pie skolas vestibila dežurantes, atslēgas izsniedz tikai skolotājiem vai īpašos gadījumos izglītojamiem ar skolotāju atļauju;
  8. 8.attaisnojošās zīmes par neapmeklētajām stundām izglītojamie iesniedz klases audzinātājam, ierodoties skolā;
  9. 9.izglītojamie par neattaisnoti kavētām mācību stundām raksta paskaidrojumu klases audzinātājam, var tikt uzaicināti uz sarunu ar atbalsta personālu, skolas administrāciju, ja izglītojamais semestrī ir neattaisnoti kavējis 20 un vairāk stundas, informācija tiek nosūtīta izskatīšanai pašvaldības administratīvajā komisijā;
  10. 10.attaisnoti kavējumi ir:
 2. 10.1.ārsta izziņa- slēdziens par izglītojamā slimību;
 3. 10.2.skolas medicīnas māsas atbrīvojums no mācību stundām;
 4. 10.3.piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos ar direktore atļauju;
 5. 10.4.citu iestāžu iesniegumi un/vai izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar skolas direktori;
 6. 10.5.vecāku rakstīta zīme par stundu kavējumu līdz trīs dienām ne vairāk kā trīs reizes semestrī (izņemot kavējumus īpašu apstākļu dēļ);
 7. 10.6.vecāku iesniegums par ilgstošu prombūtni, iesniedzams skolas direktorei nedēļu pirms plānotā ceļojuma, sacensībām u.c., saskaņojams ar mācību priekšmetu skolotājiem.
  1. 11.nepiederošām personām (personas, kuras nestrādā un nemācās skolā), ierodoties skolā, jāpiereģistrējas pie skolas dežurantes vai sarga, norādot apmeklējuma iemeslu.

 

 1. 3.Obligātā dokumentācija skolēniem:
  1. 1.skolas dienasgrāmata 1.-6. klašu izglītojamiem un e-klases dienasgrāmata visiem skolas 1.-12.klašu izglītojamiem; dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis ar izglītojamā vecākiem; veicot saziņu e-klasē, izglītojamie un viņu vecāki izmanto katrs savu  lietotāja profilu;
  2. 2.rīdzinieka karte, kas vienlaikus ir arī skolēna apliecība, tiek noformēta pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Satiksme” klientu apkalpošanas centrā, to paraksta skolas direktore, klases audzinātājs rīdzinieka karti katra mācību gada sākumā papildina ar  vajadzīgo hologrammu;
  3. 3.izziņas izglītojamie un viņu vecāki vai aizbildņi saņem pie sekretāres - lietvedes, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

 1. 4.Noteikumi mācību stundās:
  1. 1.mācību stundas sākumā izglītojamais uz sola novieto tikai mācību stundai nepieciešamo;
  2. 2.ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, viņš par to informē skolotāju pirms stundas;
  3. 3.ja izglītojamais nokavējis stundas sākumu, klusi atvainojas par traucējumu un, saņēmis skolotāja atļauju, ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā;
  4. 4.mācību stundas laikā izglītojamais:
 2. 4.1.ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem - seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, ir precīzs, izpilda un ievēro priekšmeta skolotāja prasības un instrukcijas - darba drošības noteikumus;
 3. 4.2.ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu;
 4. 4.3.neatstāj darba vietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas;
 5. 4.4.nelieto mācību procesu traucējošas lietas;
 6. 4.5.mobilos telefonus vai citas viedierīces izglītojamais izmanto tikai saskaņā ar skolotāja norādījumiem, telefona skaņas signālam jābūt izslēgtam;
 7. 4.6.izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta, stundas laikā atrodas kopā ar klasi sporta zālē vai sporta laukumā.
  1. 5.Noteikumi izglītojamiem starpbrīžos:
   1. 1.ar savu uzvedību neapdraudēt savu un citu veselību un drošību;
   2. 2.ievērot skolotāju un dežurantu norādījumus;
   3. 3.ievērot tīrību un kārtību skolas telpās un teritorijā, nesēdēt uz palodzēm un  kāpnēm, gaitenī neatvērt vaļā logus lielajā atvērumā;
   4. 4.uzturēties skolas ēkā;
   5. 5.informēt skolas darbiniekus par novērotajiem Iekšējās  kārtības noteikumu pārkāpumiem.

 

 1. 6.Noteikumi ēdnīcā:
  1. 1.izglītojamie pusdienas ēd skolas ēdnīcā norādītajos laikos (atsevišķs grafiks);
  2. 2.izglītojamos uz ēdamzāli pavada iepriekšējās stundas skolotājs;
  3. 3.traukus novāc paši skolēni;
  4. 4.somas atstāj iepriekšējās stundas kabinetā;    
  5. 5.virsdrēbēs ēdamzālē aizliegts ienākt.

 

 1. 7.Noteikumi ārpusstundu pasākumos:
  1. 1.ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas, īpašos gadījumos to norises laiks un vieta jāsaskaņo ar skolas direktori;
  2. 2.klases vakara norise vismaz 3 dienas iepriekš jāsaskaņo ar direktores vietnieci izglītības jomā (uzrāda pasākuma plānu, atbildīgo, vietu un laiku);
  3. 3.klases vakari notiek līdz plkst. 20.00, pēc klases vakara rūpīgi jāsakārto telpa;
  4. 4.skolas pasākumi var notikt līdz plkst. 21.00;
  5. 5.klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un instrukcija Nr. VS25-15-6-nts "Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos";
  6. 6.skolas pasākumos notiek pedagogu un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvju  dežūras.

 

 1. 8.Dežūru organizācija:
  1. 1.dežuranti un dežūrklases audzinātājs:
 2. 1.1.dežūru sarakstu visam mācību gadam sastāda direktores vietnieks izglītības jomā, apstiprina skolas direktore;
 3. 1.2.izglītojamie dežurē atbilstoši izveidotajam sarakstam;
 4. 1.3.katra klase izveido dežurantu atšķirības zīmes;
 5. 1.4.uztur kārtību savā dežūras vietā, nevienu fiziski un morāli neaizskarot;
 6. 1.5.skolā dežurē 9.– 12. klases 1. semestrī, 8. un 10., 11. klases 2. semestrī;
 7. 1.6.dežuranti pilda dežurējošā skolotāja norādījumus;
 8. 1.7.klases audzinātājs organizē un pārrauga dežurantu darbu.
 1. 9.Prasības skolēnu apģērbam:
  1. 1.izglītojamie apģērbā ievēro neformāli lietišķo stilu- skolā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskarošu uzrakstu un zīmējumu;
  2. 2.1.-4. klašu izglītojamo apģērbs skolā  ir  formas tērps vai formas tērpa elementi- veste, svārki, bikses, jaka, sarafāns;
  3. 3.svētku gadījumā apģērbam jābūt svinīgam- baltam kreklam, blūzei, tumšiem svārkiem, biksēm;
  4. 4.1.-6. klašu izglītojamie skolā valkā maiņas apavus;
  5. 5.1.-12. klašu izglītojamie tikai sporta stundās valkā sporta apģērbu un apavus.

 

 1. 10.Izglītojamo drošība skolā un tās teritorijā:
  1. 1.par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un skolas iekšējās kārtības noteikumiem atbild klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji;
  2. 2.ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijām un klases stundās sniegto informāciju;
  3. 3.evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti skolas gaiteņos;
  4. 4.ja izglītojamais cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas darbinieku, vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus pa telefonu 112,113;
  5. 5.izglītojamie rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību;
  6. 6.ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
 2. 6.1.pedagogs par izglītojamā uzvedību informē skolas administrāciju vai skolas atbalsta personālu;
 3. 6.2.izglītojamais turpina mācību darbu  skolas administrācijas pārstāvja vai skolas atbalsta personāla pārstāvja norādītajā telpā pedagoga klātbūtnē;
 4. 6.3.skolas administrācijas pārstāvis vai klases audzinātājs informē vecākus par izglītojamā uzvedību;
 5. 6.4.turpmāko sadarbību ar izglītojamo, viņa vecākiem un pedagogiem nosaka direktore atbilstoši situācijai, vajadzības gadījumā iesaistot citas pašvaldības institūcijas;
  1. 7.izglītojamais nenes uz skolu veselībai un dzīvībai bīstamas vielas, priekšmetus, dzīvniekus;
  2. 8.skolas telpās un tai piekļautajā teritorijā aizliegts lietot, glabāt, realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, viegli uzliesmojošus priekšmetus.
 1. 11.Kārtība, kādā izglītojamie īpašos gadījumos atstāj skolas ēku un teritoriju:
  1. 1.ar dežurējoša administratora vai klases audzinātāja atļauju;
  2. 2.sliktas pašsajūtas vai saslimšanas gadījumā atļauju atstāt skolu izsniedz skolas medmāsa, sazinoties ar izglītojamā vecākiem.
 1. 12.Izglītojamo pienākumi un tiesības (nosaka Izglītības likuma 54. un 55. pants):
  1. 1.izglītojamo tiesības:
   1. 1.1.iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību;
   2. 1.2.saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām;
   3. 1.3.saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi un sekmju izrakstu, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām;
   4. 1.4.mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;
   5. 1.5.saņemt informāciju un būt uzklausītam;
   6. 1.6.izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus, mācību procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzekļus;
   7. 1.7.saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības novērtējumu;
   8. 1.8.saņemt pedagogu papildus palīdzību konsultācijās mācību vielas apguvei;
   9. 1.9.atrasties drošos apstākļos un sociālajā vidē, kas veicina pilnvērtīgu fizisko, emocionālo un intelektuālo attīstību;
   10. 1.10.būt pasargātam no nodarbināšanas bīstamos vai veselībai kaitīgos apstākļos;
   11. 1.11.tikt ievēlētam un darboties izglītojamo pašpārvaldē, atbilstoši nolikumam par izglītojamo pašpārvaldi;
   12. 1.12.piedalīties skolas interešu izglītības pulciņu, interešu grupu darbā;
   13. 1.13.pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm, iemaņām un interesēm;
   14. 1.14.būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas vardarbības, kas jebkādā veidā var kaitēt izglītojamam;
   15. 1.15.ziņot par nepieņemamu skolotāja, izglītojamā vai citas personas rīcību;
   16. 1.16.ja ir gaidāms svarīgs telefona zvans, savlaicīgi informēt skolotāju un tikai ar skolotāja atļauju atstāt kabinetu mācību stundas laikā;
  2. 2.izglītojamo pienākumi:
   1. 2.1.ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus;
   2. 2.2.darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
   3. 2.3.ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas simboliem, dažādām etniskajām grupām, veidot un attīstīt skolas tradīcijas;
   4. 2.4.izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, sistemātiski gatavoties mācību stundām, iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību;
   5. 2.5.uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību;
   6. 2.6.netraucēt mācību stundu un interešu izglītības pulciņu vai interešu grupu darbu;
   7. 2.7.rūpēties par skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu; ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā;
   8. 2.8.uzņemties pilnu atbildību par savu personisko mantu drošību;
   9. 2.9.apzinīgi veikt dežuranta pienākumus klasē un skolā un piedalīties skolas labiekārtošanas darbā;
   10. 2.10.uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus, 1.-6.klašu izglītojamiem arī dienasgrāmatu;
   11. 2.11.mācību gada beigās nodot daiļliteratūras, metodiskās literatūras un mācību grāmatas skolas bibliotēkā, grāmatas bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā jāatnes tāda pati vai līdzvērtīga grāmata, saskaņojot ar skolas bibliotekāri.
 1. 13.Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu:

 

Kas

Sekas par noteikumu pārkāpumu

Kur atspoguļo

Priekšmeta skolotājs

Mutisks aizrādījums
Individuāla saruna
Ieraksts dienasgrāmatā
Telefoniska informācija vecākiem
Saruna ar izglītojamo un vecākiem

Izglītojamā dienasgrāmatā
e-klases uzvedības žurnālā

Klases audzinātājs

Individuālas pārrunas
Pārrunas klases kolektīvā
Ieraksts dienasgrāmatā
Telefonsaruna ar vecākiem
Sociālā pedagoga saruna ar izglītojamo un viņa vecākiem
Saruna ar izglītojamo un viņa vecākiem policijas pārstāvja klātbūtnē

Izglītojamā dienasgrāmatā
Klases audzinātāja dienasgrāmatā
Vienošanās ar skolēnu (un vecākiem)

Ieraksts individuālā izglītības plāna kartē
Sarunas protokolā
Vēstule vecākiem

Direktores vietnieki

Saruna ar izglītojamo un priekšmeta skolotāju
Saruna ar izglītojamo un audzinātāju

Sociālā pedagoga iesaistīšana
Saruna ar vecākiem un izglītojamo

Sarunas protokols
Vienošanās ar izglītojamo
Vēstule policijai
Vēstule administratīvajai komisijai

Direktore

Saruna pie direktora ar klases audzinātāju un/ vai priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un vecākiem
Brīdinājuma izteikšana

Starpinstitucionālā sanāksme

Pieņem lēmumu par citu audzinoša rakstura pasākumu veikšanu

Sarunas protokols
Līgums/ vienošanās ar izglītojamo un vecākiem
Informācija policijai
Informācija administratīvajai komisijai

Rīkojums

 1. 14.Pamudinājumi izglītojamiem:
  1. 1.par sasniegumiem mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību var:
   1. 1.1.izteikt pateicību;
   2. 1.2.piešķirt diplomu;
   3. 1.3.piešķirt atzinības rakstu;
   4. 1.4.piešķirt balvu.
 1. 15.Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos:
  1. 1.izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt izglītojamie, pedagogi, vecāki, pašvaldība;
  2. 2.izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apspriež Skolas padome;
  3. 3.izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktore.
 1. 16.Noslēguma jautājumi:
  1. 1.“Iekšējās kārtības noteikumi” apstiprināti 2017. gada 27. marta Pedagogu padomes sēdē un 2017. gada 27. marta Skolas padomes sēdē.
  2. 2.Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. septembri.
  3. 3.Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas 25.vidusskolas 20.05.2015. noteikumus Nr. VS25-15-44-nts „Iekšējās kārtības noteikumi”.

Direktore                                                                                                                             I. Nestere