Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

APSTIPRINĀTS
ar Rīgas 25. vidusskolas direktores
2018. gada 8. maija rīkojumu Nr.VS25-18-39-rs

Rīgā

Iesniegumu iesniegšanas kārtība Rīgas 25. vidusskolā

2018. gada 8. maijā
Nr. VS25-18-2-nts

 Izdoti saskaņā ar 06.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. pantu un 27.09.2007. Iesniegumu likumu

 1. Vispārīgie noteikumi

Kārtība nosaka kā privātpersona iesniedz un Rīgas 25.vidusskola (turpmāk tekstā- Skola) izskata dokumentu, kurā ietverts Skolas kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums (turpmāk — iesniegums) un atbild uz to, kā arī nosaka kārtību, kādā skola pieņem apmeklētājus.

2. Prasības iesniegumu noformēšanai

2.1. Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese).

2.2. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

2.3. Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

2.4. Ja skola konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

3. Iesniegumu un atbilžu reģistrēšanas kārtība

Iesniegumi un atbildes tiek reģistrētas elektroniski RD LIIS sistēmā, uz iesnieguma norādot iesniegšanas datumu un reģistrācijas numuru.

4. Iesniegumu izskatīšanas un iesniedzēju informēšanas kārtība

4.1. Skola iesniegumu izskata, vadoties pēc tā satura un lemj par pasākumiem, kas veicami saistībā ar to.

4.2. Amatpersona vai cits skolas darbinieks, par kura objektivitāti var rasties pamatotas šaubas, nepiedalās iesnieguma izskatīšanā un atbildes sagatavošanā.

4.3. Skola atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

4.4. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, skola attiecīgo iesniegumu pieņem zināšanai un izmanto savā darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

4.5. Ja iesniegumā ietverta sūdzība, kurā skolai izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, skola atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai skolas vai tās darbinieka rīcībai.

4.6. Ja privātpersona iesniegumā norādījusi, ka uz tās iesniegumu nav nepieciešams atbildēt, skola var neatbildēt uz šādu iesniegumu.

4.7. Ja iesnieguma pamatā ir pastiprinātu sabiedrības interesi izraisījis aktuāls jautājums, skola pirms vai pēc minētās atbildes sniegšanas var publicēt attiecīgu informāciju laikrakstā, skolas mājaslapā internetā, kā arī izlikt to skolas vestibila informatīvajā stendā.

4.8. Atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā, ja iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu. Ja minētā persona nav sasniedzama, atbildi nosūta vienam no iesnieguma parakstītājiem, kurš ir norādījis savu adresi vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

4.9. Ja skola saņēmusi vairākus vienas vai vairāku privātpersonu atsevišķus iesniegumus vai vairāku privātpersonu kopīgus, pēc būtības vienāda satura iesniegumus, skola uz tiem var sniegt arī vienu kopīgu atbildi. Atbildi nosūta katram iesniedzējam.

5. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

Skola ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);

2) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

3) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

4) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

6. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Skolā ir noteikta kārtība komunikācijai ar apmeklētājiem:

1) Skolas darbinieki, privātpersonu, kas ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu, pieņem atbilstoši skolas vai savai kompetencei savā darba laikā, pēc iespējas izdevīgākā laikā apmeklētājam.

2) Informācija par apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību ir pieejama informatīvajā stendā skolas vestibilā un skola mājaslapā internetā.

7. Informācijas izpaušanas ierobežojumi

7.1. Bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas skola nedrīkst izpaust informāciju, kas atklāj iesniedzēja identitāti, izņemot gadījumu, kad skolai saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

7.2. Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā. Ja iesniegumā nav ietverta norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus, skola tos ir tiesīga izpaust.

Direktore I.Nestere