Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Pielikums Nr. 1

Rīgas 25. vidusskolas direktores

15.11.2016. rīkojumam Nr. VS25-16-73- rs

RĪGAS 25.VIDUSSKOLA

 Rušonu iela 6, Rīga, LV–1057, tālrunis 67848924, 67848925; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2016. gada 15. novembrī Nr.VS25-16-4-nts

Kārtība, kādā Rīgas 25.vidusskolā uzturas nepiederošas personas  
  Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu
     

 1. Vispārīgie jautājumi

 1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas 25.vidusskolā (turpmāk- Skola) uzturas izglītības iestādei nepiederošas personas.
 2. Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – izglītojamā vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.
 3. Noteikumi neattiecas uz Skolas izglītojamiem un darbiniekiem.
 4. Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro izglītības iestādes vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un Noteikumus.

II. Izglītojamo vecāku uzturēšanās izglītības iestādē

 1. Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties Skolas vestibilā pie centrālās ieejas.
 2. Pirms pirmās mācību stundas 1.klašu izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz Skolas garderobei un/vai mācību stundas norises telpai un pēc mācību stundām sagaidīt izglītojamos Skolas garderobē vai Skolas vestibilā pie centrālās ieejas. Ierodoties Skolā pēc bērna pagarinātajā grupā, jāsazinās ar grupas skolotāju.
 3. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 4. Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt izglītojamo mācību procesa norises laikā savlaicīgi nepieciešams saskaņot ar izglītojamā klases audzinātāju.
 5. Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, izņemot informācijas dienās, izglītojamo vecāku sapulču laikos vai citos Skolas organizēto pasākumu izglītojamo vecākiem laikos, iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku, netraucējot izglītības procesa norisi. Skolas pedagogam ir pienākums informēt izglītības iestādes vadību un dežurantu par paredzēto tikšanos.
 6. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 7. Pedagogs, kurš organizē tikšanos, pēc vienošanās, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie Skolas dežuranta.

III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē

 1. Citām nepiederošām personām, kuras vēlas ienākt Skolā, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, Skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 2. Skolas kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, Skolas dežurantam uzrāda dienesta apliecību.
 3. Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, Skolas dežurants informē izglītības iestādes direktoru un/ vai direktora vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā.
 4. Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties Skolas organizētajos pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar Skolas atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
 5. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
 6. Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos Skolā atbild izglītības iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.
 7. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
 8. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants nekavējoties informē izglītības iestādes vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
 9. Skolas darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt Skolas vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.

Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. decembri.

Direktore I.Nestere