Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

RĪGAS 25.VIDUSSKOLA

 Rušonu iela 6, Rīga, LV–1057, tālrunis 67848924, 67848925, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apstiprināts

ar Rīgas 25.vidusskolas direktores

 2017. gada 30. augusta rīkojumu Nr. VS25-17-75-rs

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

Rīgā

2017. gada 30. augustā

Nr. VS25-17-17-nts

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2017.-2018. mācību gadā

 

Izdota saskaņā ar 2014. gada 12.augusta MK noteikumiem Nr. 468„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, 2013. gada 21.maija MK noteikumiem Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”.

Izglītojamo sasniegumus vērtē atbilstoši valsts noteikto normatīvo aktu prasībām un Rīgas 25.vidusskolas “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 2017.-2018.mācību gadā”.

Mācību sasniegumu vērtēšanā izmantoto šādus metodiskos paņēmienus: ievada vērtēšana, kārtējā vērtēšana un nobeiguma vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtējumu nosaka šādi kritēriji: iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes, attieksme pret izglītošanos, mācību sasniegumu attīstības dinamika.

Mācību sasniegumus vērtē: 1.klasē aprakstoši- īss mutisks vai rakstisks vērtējums; 2.klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā- 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumus vērtē aprakstoši; 4.-12.klasē visos mācību priekšmetos vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Kārtējā zināšanu pārbaudē, kurā nav nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums 10 ballu skalā, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar “ieskaitīts” vai  “neieskaitīts” (“i”, “ni”). 10.-12.klasē kārtējā vērtēšanā aprakstošais vērtējums elektroniskajā žurnālā tiek fiksēts, atšifrējot vērtējumu ballēs.

Mācību sasniegumu vērtēšana notiek regulāri. Katrā mācību priekšmetā semestra laikā tiek organizēti 2-7 nobeiguma pārbaudes darbi, atbilstoši mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam. Skolā ir izveidots pārbaudes darbu grafiks. Klasei vienā dienā tiek plānoti ne vairāk kā 2 nobeiguma pārbaudes darbi. Pārbaudes darbam tiek pievienota vērtēšanas tabula. Darbs tiek izlabots 5 darba dienu laikā. Skolotāji veic nobeiguma pārbaudes darbu rezultātu analīzi elektroniskajā žurnālā. Plānotie nobeiguma pārbaudes darbi ir jāveic visiem izglītojamiem. Ja izglītojamais nav piedalījies nobeiguma pārbaudes darbā, tad viņam 10 darba dienu laikā ir jāveic pārbaudes darbs. Ja noteiktajā termiņā izglītojamais pārbaudes darbu nav veicis, skolotājs elektroniskajā žurnālā nobeiguma pārbaudes darba ailē veic ierakstu "nav vērtējuma" (“nv”). Ja nobeiguma pārbaudes darbā ir nepietiekams vērtējums, izglītojamajam ir tiesības 10 darba dienu laikā atkārtoti veikt šo pārbaudes darbu. Izglītojamā vērtējums mācību priekšmetā semestrī veidojas pamatojoties uz nobeiguma darbu vērtējumiem; kārtējo vērtējumu rezultāti to ietekmē minimāli. Vērtējums gadā veidojas no 1. un 2. semestra vērtējumiem. Ja izglītojamais nav saņēmis vērtējumu kādā no nobeiguma pārbaudes darbiem, vērtējums semestrī var tikt pazemināts. Ja pārbaudes darbos vērtējumi nav iegūti, semestrī un gadā tiek veikts ieraksts: “nav vērtējuma” (“nv”).Mājas darbu intensitāte ir atbilstoša mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam, vērtēts tiek ar “ieskaitīts”,  “neieskaitīts”.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu uzkrāšana tiek veikta elektroniskā formā, par mācību sasniegumiem tiek informēti vecāki. 1.-6.klašu izglītojamo mācību sasniegumi tiek ierakstīti arī tradicionālajās dienasgrāmatās. Katra mēneša beigās izglītojamie saņem sekmju izraksta lapas. Pussemestra beigās izglītojamiem tiek izlikti pussemestra vērtējumi visos mācību priekšmetos. Pussemestra vērtējumi nenosaka semestra vai gada vērtējumu. Semestra un mācību gada beigās izglītojamie saņem liecības, kurās ir vērtējumi visos mācību priekšmetos un direktores rīkojums par pārcelšanu nākamajā klasē.

Atzīt par spēku zaudējušus Rīgas 25. vidusskolas 2017. gada 2 janvāra noteikumus Nr.VS25-17-7-nts  „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.

Skolas iekšējie noteikumi „ Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2017.-2018. mācību gadā” stājas spēkā 2017.gada 1. septembrī.

 Direktore                                                                                                                             I. Nestere