Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

2017.gada 31. augusts

1.joma “Mācību saturs- iestādē īstenotās izglītības programmas”.

Skolā tika realizēta pamatizglītības programma kods 21011111 un divas vidējās izglītības programmas: Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma kods - 31013011 (10.ab, 11.ab un 12.ab kl.) bet Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods - 31011011 šajā mācību gadā netika realizēta. Skolas mācību plāns atbilst licencētajām izglītības programmām. Izglītības programmas tiek realizētas, ievērojot Valsts izglītības standartu prasības un nosacījumus. Skolotāji strādā izmantojot parauga programmas, papildinātas parauga programmas un autorprogrammu mācību priekšmetā “Uzņēmējdarbība”. Skolā ir izveidots mācību stundu plāns atbilstoši katrai izglītības programmai. Angļu valodu izglītojamie sāk apgūt 1.klasē.; 10. 11. un 12. klasē izglītojamie apguva jaunu mācību priekšmetu- “Uzņēmējdarbība” atbilstoši skolā izstrādātam mācību priekšmeta standartam. 2016.-2017.m.g. tika turpināta līdzdalība pilotprojektā mācot jaunu mācību priekšmetu “Datorika” 1.,2.,4.,5.,8.klasē. 11. un 12.klasē izglītojamie apgūst Programmēšanas pamatus. Mainījās Informātikas mācību programma. Individuālā - grupu darba ietvaros izglītojamie 10.,11. un 12.klasē apguva franču valodu. Karjeras izglītības jautājumus skolotāji ir iekļāvuši mācību priekšmetu programmās. Katrā mācību priekšmetā ir izstrādāts detalizēts mācību vielas apguves plānojums, kas satur informāciju par izmantoto mācību priekšmeta programmu, stundu tēmām, plānotajiem pārbaudes darbiem; mācību gada laikā tēmu apguves plānojumā pēc nepieciešamības tiek veiktas izmaiņas. Administrācija seko, lai reālais darbs un ieraksti e-klasē būtu atbilstoši tēmu apguves plānojumam. Plānojot laiku temata apguvei, skolotāji plāno darbu ar talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Mācību priekšmetu stundu saraksts atbilst licencētajām izglītības programmām, izglītojamo mācību stundu slodze atbilst likumā noteiktajam. Skolas vadība informē skolotājus par pārmaiņām skolas izglītības programmās, mācību priekšmetu programmās un mācību plānā. Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, skolas administrācija, plānojot skolas attīstību ņem vērā pedagogu vērtējumus un ieteikumus. Administrācija koordinē mācību priekšmetu apguves tematisko plānojumu izstrādi. Izglītojamie pilnībā ir apgādāti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, izmantojamās mācību literatūras saraksts tiek izveidots, ievērojot mācību priekšmetu MK ieteikumus.

Stiprās puses:
Mācību priekšmetu programmas atbilst īstenotajai izglītības programmām. Skolotāji zina sava mācību priekšmeta standarta prasības, prot plānot paredzamo rezultātu mācību priekšmetu programmās un tematiskajos plānos, mācību saturā ir iekļauti karjeras izglītības jautājumi.

Turpmākā attīstība:
Nodrošināt iespēju skolotājiem pilnībā iepazīties un izprast mācību saturu jaunās kompetenču pieejas izglītībā kontekstā. Pilnveidot karjeras izglītības integrēšanu mācību saturā.

Vērtējums kritērijā:
“Mācību saturs- iestādē īstenotās izglītības programmas”- ļoti labi


2. Joma „Mācīšana un mācīšanās”

2.1 Mācīšanas kvalitāte.

Skolotāji atzīst, ka ikdienas mācību darbs stundā ir ievērojami mainījies- tas ir modernizēts, skolotāji veicina izglītojamo patstāvīgas mācību materiāla apguves iemaņas- atzīst 79% skolotāju. Skolotāji, atbilstoši mācību satura prasībām un izglītojamo spējām, izglītojamo darbības aktivizēšanai, ieinteresēšanai un sadarbības prasmju attīstīšanai, izmanto daudzveidīgas mācību darba metodes un paņēmienus: darbs pāros, darbs grupās, demonstrējumi, prezentācijas, lomu spēles, diskusijas, mācību eksperimenti, situāciju izpēte un analīze, mācību ekskursijas, pētījumi, projekti u.c.. Mācību priekšmetu tēmu apguves plānos ir paredzētas darbības, kas veicina saikni ar reālo dzīvi- izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgās praktiskās un pētnieciskās darbībās. Papildus mācību darbam stundās, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācijas, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības, darboties individuālajās un grupu nodarbībās, piedalīties projektos.
38% skolotāji apguvuši prasmes darbā ar planšetdatoriem, balsošanas pultīm; 23% skolotāji mācību procesā izmanto portāla ,,uzdevumi.lv” piedāvātās iespējas; skolotāju un skolēnu prasme darboties ar tehnoloģijām ir augusi. Arī sākumskolā aktīvi tiek izmantotas interaktīvās tāfeles dotās iespējas, skolotāji intensīvi strādā ar tehniskajiem mācību līdzekļiem. Īpaši jāatzīmē skolotājas S.Krastiņa, D.Sadovska, I.Rupeka Rupeika. Mācību procesā tiek izmantoti planšetdatori - 5.,6.klasēs dabaszinībās V.Ozola; matemātikā G.Šulce, I.Ungure; vēsturē un prezentāciju veidošanā R.Liepiņa, I.Zelča;– latviešu valodā, klases stundās I.Štauere; informātikā M.Juzova, T.Mežis. Sagatavotie mācību materiāli tiek uzglabāti e mācību vidē “mācību mākonis” , kas ir brīvi pieejams paplašinātai mācību vielas apguvei.

Stiprās puse:
Skolā ir izveidota pārbaudes darbu sistēma. Mācību procesā veiksmīgi tiek izmantotas tehnoloģijas. Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību darba metodes.

Turpmākā attīstība:
Sniegt atbalstu skolotājiem mūsdienīgu mācīšanas tehnoloģiju apgūšanā un to ieviešanā mācību procesā. Nodrošināt dažādu jomu pedagogu sadarbību mācīšanas procesā. Nodrošināt jēgpilnu mājas darbu sistēmas izveidi.

Vērtējums kritērijā:
Mācīšanas kvalitāte-labi


2.2. Mācīšanās kvalitāte.

Skolotāji informē izglītojamos par mācību priekšmetu programmu saturu, par izmantojamām darba formām, par olimpiādēm, konkursiem, radošajām skatēm, kas mācību gada laikā tiek plānots mācību priekšmetā. Liela uzmanība tiek veltīta izglītojamo personības īpašību izvērtēšanai un mācību motivācijas padziļināšanai. Izglītojamiem tiek nodrošinātas iespējas izmantot skolas bibliotēkas, datorklašu un elektronisko mācību līdzekļu resursus.
Uzlabota skolēnu publiskās uzstāšanās prasme, veidojot prezentācijas mācību priekšmetu stundās: ģeogrāfijā, latviešu valodā, vēsturē, klases stundās, projektu nedēļas pasākumos, zinātniski pētnieciskajos darbos. Skolēnu pētnieciskie darbi apvienoti ar praktisko darbību, skolēnu apmācība veidot filmas- G.Šulce matemātikā. 65% skolēnu uzskata, ka skolotāju mācīšanas metodes ir mūsdienīgas, interesantas. Skolotāji motivē skolēnus izteikt pašvērtējumu. 70% izglītojamo apgalvo, ka prot veikt pašvērtējumu un labprāt to dara. Izglītojamiem ir dota iespēja plānot savu laiku, jo ir zināms pārbaudes darbu grafiks, izglītojamie izsaka priekšlikumus par mācību darba organizāciju. Pastāvīgi tiek veikts izglītojamo mācību sasniegumu analīzes apkopojums ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti. Katra mācību gada beigās tiek organizēts pasākums “Olimpiešu kliņģeris”, kura laikā tiek apbalvoti un sveikti valsts, pilsētas un skolas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, izglītojamie par augstiem sasniegumiem mācību darbā saņem atzinības rakstus, skolas medaļas un diplomus.
Skola regulāri plāno un organizē pasākumus izglītojamo vecākiem- skolas un klašu vecāku sapulces, atvērto durvju dienas, vecāki tiek aicināti piedalīties skolas pasākumos un pēc nepieciešamības arī mācību stundās. Īpašas nodarbības tiek organizētas 1., 4., 5., 9.klašu izglītojamo vecākiem. Katru dienu, izmantojot e-klases dotās iespējas, vecāki var iegūt informāciju par bērnu mācību sasniegumiem un problēmām. Katra mēneša sākumā vecākiem tiek nosūtīts izglītojamā sekmju izraksts papīra formātā.
Skolā ir labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Izglītojamiem ir pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Izglītojamie sadarbojas un atbalsta cits citu, labprāt iesaistās projektu darbā.

Stiprās puses:
Tiek veicināta izglītojamo prasme veidot projektus un prezentācijas, pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmi. Vairākos mācību priekšmetos mācīšanas procesu organizē tiešsaistē, izmantojot Office 365; Skolotāji izmanto Uzdevumi.lv piedāvātās iespējas.

Turpmākā attīstība:
Nodrošināt mācību procesa saikni ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm, veicinot izglītojamo mācību darba motivāciju.

Vērtējums kritērijā:
Mācīšanās kvalitāte- labi

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Izglītojamo sasniegumus vērtē atbilstoši valsts noteikto normatīvo aktu prasībām un Rīgas 25.vidusskolas “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai”. Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto šādus metodiskos paņēmienus: ievada vērtēšana, kārtējā vērtēšana un nobeiguma vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtējumu nosaka iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes, attieksme pret izglītošanos, mācību sasniegumu attīstības dinamika. Mācību sasniegumus vērtē: 1.klasē aprakstoši- īss mutisks vai rakstisks vērtējums; 2.klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā- 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumus vērtē aprakstoši; 4.-12.klasē visos mācību priekšmetos vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Kārtējā zināšanu pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums 10 ballu skalā, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” (“i”, “ni”). 10.-12.klasē kārtējā vērtēšanā aprakstošais vērtējums elektroniskajā žurnālā tiek fiksēts, atšifrējot vērtējumu ballēs. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek regulāri. Katrā mācību priekšmetā semestra laikā tiek organizēti 2-7 nobeiguma pārbaudes darbi, atbilstoši mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam. Skolā ir izveidots pārbaudes darbu grafiks. Klasei vienā dienā tiek plānoti ne vairāk kā 2 nobeiguma pārbaudes darbi. Pārbaudes darbam tiek pievienota vērtēšanas tabula. Darbs tiek izlabots 5 darba dienu laikā. Skolotāji veic nobeiguma pārbaudes darbu rezultātu analīzi elektroniskajā žurnālā. Plānotie nobeiguma pārbaudes darbi ir jāveic visiem izglītojamiem. Ja izglītojamais nav piedalījies nobeiguma pārbaudes darbā, tad viņam 10 darba dienu laikā ir jāveic pārbaudes darbs. Ja noteiktajā termiņā izglītojamais pārbaudes darbu nav veicis, skolotājs elektroniskajā žurnālā nobeiguma pārbaudes darba ailē veic ierakstu "nav vērtējuma" (“nv”). Ja nobeiguma pārbaudes darbā ir nepietiekams vērtējums, izglītojamajam ir tiesības 10 darba dienu laikā atkārtoti veikt šo pārbaudes darbu. Izglītojamā vērtējums mācību priekšmetā semestrī veidojas pamatojoties uz nobeiguma darbu vērtējumiem; kārtējo vērtējumu rezultāti to ietekmē minimāli. Vērtējums gadā veidojas no 1. un 2. semestra vērtējumiem. Ja izglītojamais nav saņēmis vērtējumu kādā no nobeiguma pārbaudes darbiem, vērtējums semestrī var tikt pazemināts. Ja pārbaudes darbos vērtējumi nav iegūti, semestrī un gadā tiek veikts ieraksts: “nav vērtējuma” (“nv”).Mājas darbu intensitāte ir atbilstoša mācību priekšmeta metodiskās komisijas lēmumam, vērtēts tiek ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu uzkrāšana tiek veikta elektroniskā formā, par mācību sasniegumiem tiek informēti vecāki. 1.-6.klašu izglītojamo mācību sasniegumi tiek ierakstīti arī tradicionālajās dienasgrāmatās. Katra mēneša beigās izglītojamie saņem sekmju izraksta lapas. Semestra vidū izglītojamiem tiek izlikti pussemestra vērtējumi visos mācību priekšmetos. Pussemestra vērtējumi nenosaka semestra vai gada vērtējumu. Semestra un mācību gada beigās izglītojamie saņem liecības, kurās ir vērtējumi visos mācību priekšmetos un direktores rīkojums par pārcelšanu nākamajā klasē.

Stiprās puses:
Skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot izglītojamiem un viņu vecākiem informāciju par vērtēšanas nosacījumiem.

Turpmākā attīstība:
Turpināt pilnveidot pārbaudes darbu sistēmu.

Vērtējums kritērijā:
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa- labi.

3.joma “Izglītojamo sasniegumi”

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā. Izglītojamo mācību sasniegumu statistikas dati katra mācību gada beigās tiek apkopoti un izvērtēti. Skolā tiek izmantots elektroniskais žurnāls “e-klase”. Skolā ir izveidota datu bāze, kas ļauj operatīvi iegūt informāciju par katra skolēna mācību darba kvalitāti; izglītojamo vecākiem ir nodrošināta iespēja savlaicīgi iegūt informāciju par skolas darba aktivitātēm; skolotāji rosina izglītojamos veikt sava mācību darba pašvērtējumu, skolotāji uzskata, ka 60% izglītojamo veic pašvērtējumu, izglītojamo pašapziņa ir cēlusies.
Sākumskolā 2016.-2017.mācību gadā bija 13 klašu komplekti, mācību process tika organizēts atbilstoši Izglītības standarta un mācību priekšmetu programmu prasībām, izglītojamie pierādīja, ka atbilstoši savām spējām var apgūt mācību materiālu, uzrādot atbilstošus sasniegumus. Vidējais vērtējums 1.-4.klašu posmā 6,85 diemžēl salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu - 7,05 zemāks pa 0,2. Nepieciešama diferencēta pieeja mācību procesam un visu atbalsta pasākumu resursa izmantošana, lai pārvarētu problēmu un sasniegtu augstākus rezultātus. Visaugstākie vērtējumi ir 3.c, 4.a un 4.b klasei. Augsts līmenis ir 27 izglītojamiem jeb 8,06 procentiem sākumskolas izglītojamo. 177 izglītojamiem jeb 52,84% ir optimāls līmenis. Pietiekams līmenis ir 34,63% sākumskolas izglītojamo. Nepietiekams līmenis 4,48 % izglītojamo. Mācību gada pagarinājums noteikts 7 izglītojamiem, kuri pēc pēcpārbaudījumu nokārtošanas pārcelti nākamajā klasē. Uz otru mācību gadu atbilstoši pedagoģiskās sēdes lēmumam paliek viens izglītojamais ceturtajā klasē. Pēc izglītojamo vecāku pieprasījuma uz otru gadu tiek atstāti divi izglītojamie- viens otrajā un viens trešajā klasē. Valsts diagnosticējošā darba rezultāti trešajās klasēs salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir zemāki, īpaši matemātikā.
5.-9.klašu posmā 2016.-2017.mācību gadā bija 13 klašu komplekti, 10.-12.klašu posmā- 6 klašu komplekti. Klašu vidējie vērtējumi 2016.-2017.mācību gadā 5.-12. klašu grupā bija 6,54 , salīdzinot ar 2015.-2016.m.g. - 6,51 tas ir gandrīz nemainīgs rezultāts. 5.-9.klašu posmā - 6,49 , salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaugums par 0,03, vidusskolas posmā – nemainīgs rezultāts. 6,66. Vislabākie sasniegumi gadā 5.-9.klašu grupā 5.b klasei – 7,46 un 5.c klasei – 7,00. Augstā līmenī 1 izglītojamais, bet 2015.-2016.m.g. bija - 3 izglītojamie, kuru sasniegumi bija novērtēti tikai augstā līmenī. Mācību gadu beidzot pēcpārbaudījumi noteikti 41 izglītojamiem, 2015.-2016.m.g. bija- 36 izglītojamiem. Uz otro gadu paliek 4 izglītojamie, 2015.-2016.m.g. bija- 6 izglītojamie, kas atstāti uz otru gadu. Dažādos mācību priekšmetos izglītojamie ir guvuši dažāda līmeņa rezultātus; visaugstākie vidējie vērtējumi ir sporta- 7,99, politikā un tiesībās- 7,84, mūzikā- 7,6. Angļu valodā vidējais vērtējums ir 6,2, Latvijas un pasaules vēsturē- 6,5, latviešu valodā 5,89, matemātikā- 5,85. Latviešu valoda un matemātika ir pamata mācību priekšmeti un ir nepieciešams perspektīvā uzlabot rezultātus šajās mācību disciplīnās.
Izglītojamo mācību sasniegumi 5.-9.klašu grupā atbilstoši apguves līmeņiem ir sekojoši: augsts līmenis – 0,29%, optimāls līmenis- 29,51%, pietiekams līmenis- 56,87%, nepietiekams līmenis- 14,04%. Visaugstākie rezultāti gadā 5.b klasei- 7,46, 5.c klasei- 7,00, 9.b klasei - 6,82, un 9.c klasei -6,81.
Visaugstākie sasniegumi gadā 10.-12.klašu grupā 12.a klasei – 7,13, bet 2015.-2016.m.g. šai klasei bija 6,89. Ir gandarījums, ka tieši izlaiduma klases izglītojamie ir parādījuši augstu mācību darba motivāciju. Pēcpārbaudījums 10.-12.klašu posmā noteikts vienam izglītojamam, beidzoties 2015.-2016.m.g. -arī vienam izglītojamam bija jākārto pēcpārbaudījums. Izglītojamo mācību sasniegumi 10.-12.klašu grupā atbilstoši apguves līmeņiem ir sekojoši: optimāls līmenis- 23,02%, pietiekams līmenis- 75,40%, nepietiekams līmenis- 1,59%.
Pavisam 5.-12.klašu grupā 61% skolēnu mācās pietiekamā līmenī – tieši tāda situācija bija arī iepriekšējā mācību gadā. 28% skolēnu apguves līmenis optimāls, bet 2015.-2016.m.g. bija 29 %.

Stiprās puses:
Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu uzskaitei. Skolotāji atzīst, ka 87% izglītojamo apzinās sava darba pašvērtējuma nozīmi mācību sasniegumu uzlabošanā. Izglītojamie gūst sasniegumus projektu darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs, iesaistās zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Turpmākā attīstība:
Veicināt izglītojamo mācību sasniegumu pozitīvu dinamiku patstāvīga un mērķtiecīga mācību darba rezultātā. Veicināt izglītojamo mācību motivācijas uzlabošanu. Nodrošināt precīzu un savlaicīgu izglītojamo mācību sasniegumu rezultātu atspoguļošanu skolas dokumentācijā. Turpināt īstenot atbalsta pasākumus, lai samazinātu iespējamo otrgadniecību.

Vērtējums kritērijā:
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā- labi

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

Sasniegumi 9.klašu eksāmenos:
Izglītojamo sasniegumi 9.klašu valsts pārbaudes darbos atbilst vidējam līmenim valstī un Rīgas pilsētā. Eksāmenu rezultāti būtiski neatšķiras no izglītojamo mācību sasniegumu vērtējuma gadā.
Vidējie vērtējumi 9.klašu eksāmenos vairākos priekšmetos salīdzinot ar 2015.gadu ir ar tendenci paaugstināties: latviešu valodas eksāmenā 6,07, bet 2015.-2016.m.g. bija 5,58, kāpums par 0,49, matemātikas eksāmenā 5,62, bet 2015.-2016.m.g. bija 5,46, kāpums neliels- 0,16, bet tomēr norāda uz tendenci; Latvijas un pasaules vēsturē 7,63, bet 2015.-2016.m.g. bija 6,53, kāpums par 1,1. Krievu valodā nemainīgs sniegums- 7,83, parādās tendence, ka krievu valodā eksāmena kārtotāju skaits ievērojami samazinās. Angļu valodā vidējais rezultāts- 7,54 , bet 2015.-2016.m.g. bija 7,72, pazeminājums- 0,18, šim faktam iemesls bija sarežģītā situācija ar skolotāju kadru nodrošinājum u angļu valodā. Vācu valodā eksāmenu nekārtoja neviens izglītojamais, 2015.-2016.m.g. vācu valodā eksāmenu kārtoja viens izglītojamais un saņēma visaugstāko vērtējumu-10 balles.
Sasniegumi 12.klašu eksāmenos:
Izglītojamo sasniegumi 12.klašu valsts pārbaudes darbos pamatā atbilst vidējam līmenim valstī un Rīgas pilsētā, atsevišķos mācību priekšmetos ir augstāks. Eksāmenu rezultāti būtiski neatšķiras no izglītojamo mācību sasniegumu vērtējuma gadā. Neviens izglītojamais eksāmenos nav saņēmis nepietiekamu vērtējumu.
Vidējie vērtējumi 12.klašu eksāmenos vairākos priekšmetos salīdzinot ar 2015.gadu ir ar tendenci paaugstināties, vidējais vērtējums centralizētajos eksāmenos: angļu valodā eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie, vidējais rezultāts skolā - 63%, pilsētā 63,8%, valstī 59,7% bet 2015.-2016.m.g. skolā bija 69,46%, pazeminājums par 6,46%; krievu valodā eksāmenu kārtoja 10 izglītojamie, vidējais rezultāts skolā- 76%, valstī 68,6%, bet 2015.-2016.m.g. skolā bija 65,92%, kāpums par 10,08%; eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē kārtoja 6 izglītojamie, vidējais rezultāts skolā- 62%, valstī 41,5%, bet 2015.-2016.m.g. skolā bija 60,61%- kāpums par 1,39%, eksāmenu latviešu valodā kārtoja 37 izglītojamie, vidējais rezultāts skolā- 52%, pilsētā 51%, valstī 50,8%, bet 2015.-2016.m.g. skolā bija 50,22%, kāpums 1,78%; eksāmenu bioloģijā kārtoja 6 izglītojamie, vidējais rezultāts skolā- 60%, valstī 63,7%, bet 2015.-2016.m.g. skolā bija 48,33%, kāpums – 11,67%; eksāmenu matemātikā kārtoja 37 izglītojamie, vidējais rezultāts skolā- 41%, pilsētā 37,1%, valstī 34,9%, bet 2015.-2016.m.g. skolā bija 34,01%, kāpums- 7%; eksāmenu fizikā kārtoja 2 izglītojamie, vidējais vērtējums skolā- 58%, valstī 49,9%; eksāmenu ķīmijā kārtoja viens izglītojamais, vērtējums skolā- 25%, valstī 63%.
Vidējais vērtējums necentralizētajos eksāmenos 12.klasē:
informātikā 6,55, bet 2015.-2016.m.g. bija - 6,14;
ekonomikā 6,57, bet 2015.-2016.m.g. – bija 5,89;
Eksāmenus augstāki rezultāti bija 12.a klases izglītojamiem, tas pilnībā sakrīt ar situāciju mācību gada vērtējumos.
Sasniegumi diagnosticējošos darbos:
Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums dabaszinībās 6.klasēm ir 61,13%, latviešu valodā 6.klasēm ir 61,87%, matemātikā 6.klasēm 52%.
Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums fizikā 10.klasēm ir 54,5%, ķīmijā 10.klasēm 42,55%.
Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums dabaszinībās 9.klasēm 52,86%.
Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums matemātikā 8.klasēm 33,47%.
Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums fizikā 11.klasēm ir 50%, ķīmijā 11.klasēm 64,28%.

Stiprās puses:
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no vērtējumiem gadā. Izglītojamo mācību sasniegumi ir atbilstoši vidējiem valsts rādītājiem 9. un 12.klasēs latviešu, angļu valodā un matemātikā. 12.klašu valsts pārbaudījumu rezultātos ir vērojama pozitīva dinamika.

Turpmākā attīstība:
Turpināt analizēt izglītojamo sasniegumus eksāmenos un diagnosticējošas darbos, uz iegūto secinājumu pamata veikt pārmaiņas mācību procesā. Veicināt vērtējumu uzlabošanos dabaszinību cikla priekšmetos.

Vērtējums kritērijā:
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos- labi

4.joma “Atbalsts izglītojamiem”

4.1.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

Skolā darbojas atbalsta personāla komisija, kuras sastāvā ir šādi pedagogi un speciālisti: direktores vietniece izglītības jomā, izglītības psihologi, speciālais pedagogs, sociālie pedagogi, logopēds, medmāsa.
Sociālpedagoģiskā atbalsta jomā tiek veiktas izglītojamo individuālās un grupu konsultācijas par konfliktu risināšanu un sociālo prasmju attīstīšanu, uzvedības un adaptācijas problēmām, sociālās palīdzības jautājumiem, nesekmību un neattaisnotiem stundu kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, atkarības problēmām, vardarbību, attiecībām ģimenē, bērnu tiesībām un pienākumiem. Mācību gada sākumā tiek apzināta izglītojamo sociālā situācija ģimenē visās klašu grupās, vērojumi tiek fiksēti sociālās izpētes kartēs.
Psihologi un sociālie pedagogi kopīgi organizē individuālas un grupu profilaktiskas pārrunas ar izglītojamiem un viņu ģimenēm, dažkārt pieaicinot arī citus speciālistus. Šādas pārrunas un konsultācijas tiek organizētas gadījumos, kad izglītojamam nepieciešams gan psiholoģiskais, gan sociālpedagoģiskais atbalsts. Šī sadarbība ir īpaši nozīmīga komplicētu gadījumu risināšanā.
Psihologi skolā strādā ar izglītojamiem šādās problēmu jomās: mācību grūtības, uzvedības problēmas, savstarpējo attiecību veidošanas problēmas, emocionāla rakstura grūtības, vardarbība, karjeras izvēle, krīzes intervence u.c. Psiholoģiskā atbalsta jomā izglītojamiem skolā ir pieejamas un tiek veiktas individuālās un grupu psiholoģiskās konsultācijas, kā arī psiholoģiskās izpētes iespējas, karjeras izvēles nodarbības /konsultācijas, saskarsmes prasmju attīstīšanas nodarbības, tiek veikts preventīvais darbs – mobinga, atkarību profilakses, savstarpējo attiecību kvalitātes uzlabošanas sakarā. Šajā mācību gadā tika izmantotas jaunas metodes – dusmu kontroles spēle, asociatīvās kārtis, u.c. metodes agresīvas uzvedības izpausmju profilaksei. Nozīmīgu darba daļu veidoja darbs ar izglītojamiem, kuriem tika novērotas uzvedības un mācīšanās problēmas, konflikti, kas saistīti ar emocionālo un fizisko vardarbību klasē un skolā, un viņu vecākiem.
Mācību gada laikā atbalsta personāls organizēja sanāksmes ar klašu audzinātājiem, lai veicinātu sadarbību starp skolas darbiniekiem, risinot jautājumus par izglītojamo kavējumiem, uzvedību un mācību rezultātiem un sociālajām problēmām ģimenē. Atsevišķus pedagoģiskos gadījumus skolas atbalsta personāla speciālisti risināja ciešā sadarbībā ar klases audzinātājiem, administrāciju, vecākiem, organizējot starpinstitucionālās sanāksmes (kopskaitā 5), pieaicinot policijas un sociālā dienesta darbiniekus.
Liela uzmanība tika pievērsta atbalsta sistēmas izveidošanai izglītojamiem, kā arī pedagogu un atbalsta personāla savstarpējai sadarbībai, darba plānošanai, organizēšanai un informācijas apmaiņai ar skolas darbiniekiem un vecākiem.
Atbalsta personāla darbs nodrošināja efektīvu sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām sarežģītu sociālpedagoģisko problēmsituāciju risināšanā.

Stiprās puses:
Skolā darbojas profesionāla atbalsta personāla komanda. Atbalsta personāls regulāri papildina un pilnveido savas profesionālās kompetences.

Turpmākā attīstība:
Pilnveidot savstarpējo sadarbību skolā, ievērojot visu iesaistīto pušu kompetences robežas un atbildību. Veicināt pedagogu izglītošanos par audzināšanas jautājumiem un darbu ar dažādu mērķgrupu izglītojamiem (mācību grūtības, uzvedības traucējumi, garīgās veselības traucējumi u.c.)

Vērtējums kritērijā:
Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts- labi

4.1.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolas darbinieki rūpējas par izglītojamo drošību skolas telpās un teritorijā. 87% izglītojamo apgalvo, ka skolā un teritorijā jūtas droši. Skolas ēkā un teritorijā notiek videonovērošana. Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti darba drošības noteikumi, kas nosaka prasības drošai uzvedībai skolas telpās, teritorijā, pasākumos skolā un ārpus tās, ir reglamentēta mācību ekskursiju organizēšanas kārtība, īpaši noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izmantots skolas autobuss. Nepiederošu personu apmeklējumus skolā reglamentē īpaša kārtība. Ar prasībām tiek iepazīstināti pedagogi, tehniskie darbinieki, izglītojamie, informēti izglītojamo vecāki. Skolas dežuranti speciālā žurnālā reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu apmeklējuma mērķi. Katru dienu skolā ir atbildīgais dežurējošais administrators, dežurējošie skolotāji, par kārtību skolas teritorijā rūpējas Rīgas pašvaldības policists. Skolas Iekšējās kārtības noteikumi ievietoti skolas interneta vietnē, informatīvajā stendā un izglītojamo dienasgrāmatās. Esošie Iekšējās kārtības noteikumi periodiski tiek izvērtēti un pēc nepieciešamības tiek veikti grozījumi.
Skolā ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Ir noteikti atbildīgie par izpildi katrā stāvā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām skolā ir noteiktas atbildīgās personas par darba drošību un ugunsdrošību.
Klašu audzināšanas stundās tiek aktualizēti skolas Iekšējās kārtības noteikumi, ar izglītojamiem tiek pārrunāti drošības noteikumi un darbība ekstremālās situācijās. Skolā notiek tikšanās ar CSDD un valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem.
Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņā par sociāli pedagoģiskā riska grupas skolēniem. Skolā ir izstrādāts darbības plāns darbā ar agresīviem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi un/vai uzvedības problēmas. Atbalsta personāla speciālisti izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu: jauno tehnoloģiju u.c. atkarību, vardarbības izplatību skolā. Skola risina pedagoģiskos gadījumus sadarbībā ar sociālajām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo tiesību un interešu aizsardzību, kā arī organizē profilaktisko darbu par drošības, atkarības mazināšanas, administratīvās atbildības u.c. jautājumiem. Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar likumdošanas un normatīvo dokumentu prasībām, kas nosaka labu savstarpējo saskarsmi un pilsonisko atbildību. Liels darbs skolā tiek veikts, lai mācītu izglītojamiem risināt konfliktsituācijas.
Periodiski tiek organizētas evakuācijas mācības.
Skolā darbojas veselības punkts, skolas medmāsa savu darbu plāno, saskaņojot ar klašu audzinātājiem, piedalās pedagoģiskās padomes sēdēs un atbalsta personāla sanāksmēs, sniedz skaidrojumu pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem par rīcību negadījumu un traumatisma situācijās. Ja izglītojamā trauma uzskatāma par smagu, tad nekavējoties tiek izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, par to nekavējoties tiek informēti izglītojamā vecāki.
Skolā ir ēdnīca, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus. Skolas medmāsa katru dienu veic ēdiena kvalitātes kontroli, direktores vietniece izglītības jomā S.Deksne nodrošina visa ēdināšanas procesa un brīvpusdienu līdzekļu aprites pārraudzību.

Stiprās puses:
skolā tiek nodrošināta darba drošība, darbinieki un izglītojamie apzinās savu lomu un uzdevumus drošības garantēšanā. Skolā ir izstrādāts darbības plāns darbā ar agresīviem izglītojamiem.

Turpmākā attīstība:
Nodrošināt esošās kārtības saglabāšanu, veicinot dziļāku cilvēkdrošības jautājumu izpratni.

Vērtējums kritērijā:
Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) - labi

4.2. Atbalsts personības veidošanā

Skolas pedagogu kolektīvs strādā, lai veicinātu izglītojamo personības izaugsmi, lai audzinātu atbildīgus, godprātīgus, dzīvei demokrātiskā sabiedrībā sagatavotus, tolerantus pilsoniskās sabiedrības locekļus. Skolā pastāv pašpārvaldes struktūras- Skolas padome, kurā darbojas skolotāji, izglītojamie un izglītojamo vecāki un Skolēnu dome, kurā darbojas 7.-12.klašu izglītojamie. Skolas padomei un Skolēnu domei ir izstrādāti reglamenti, kas nosaka šo institūciju darbības uzdevumus un tiesības. Skola audzina izglītojamos, veicinot dzimtenes- Latvijas mīlestību, skolā ir izveidots tematiskais plāns “Latvijai-100”.
Papildus darbu ar talantīgiem izglītojamiem vienmēr plāno un veic 31% skolotāju, bieži to dara 50% skolotāju. 54% izglītojamo rosina skolotājus individuālam konsultāciju darbam un atzīst šo darbības formu par ļoti nozīmīgu. Izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs skolas un Rīgas pilsētas līmenī. Vidusskolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. Skolas darbs ir vērsts uz to, lai visiem izglītojamiem nodrošinātu vienādas izglītības iegūšanas iespējas. Skolēnu domes pārstāvji piedalās skolas darba plānošanā, risina problēmas, izstrādā priekšlikumus, aizstāv izglītojamo intereses, palīdz lemt skolas dzīves jautājumus, realizē jaunas idejas, sadarbojas ar Rīgas skolām, jauniešu organizācijām, Rīgas Skolēnu domi. Daudzus gadus pēc kārtas Rīgas 25.vidusskolas Skolēnu dome ir tikusi atzīta par labāko pilsētā.
Izglītojamie pēc brīvas izvēles principiem iesaistījās interešu izglītības pulciņos un brīvprātīgajā darbā- skolēnu pašpārvaldē, Eiroklubā, skolas muzejā, plānojot un organizējot dažādus pasākumus: skolas muzeja prezentēšanā un jaunu stendu izveidošanā, Aerobikas dienu, Labo emociju dienu, Ziemassvētku labdarības akcijas, Ziemassvētku pasākumus, svecīšu akciju veltītu “Latvijai- 98”, labdarības akciju dzīvnieku patversmei, sporta dienas sadarbībā ar skolas darbiniekiem un pašvaldībām. Skolas Eiroklubs sadarbojas ar Zviedrijas Eskilstunas pilsētas ģimnāzijas jauniešiem. Skolēnu pašpārvalde aktīvi līdzdarbojās Rīgas Skolēnu Domes parlamentā un pasākumos Rīgā. Septembrī skolas Skolēnu dome sadarbībā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas, Rīgas 51.vidusskolas, Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolas jauniešiem īstenoja RD IKSD atbalstītu skolēnu pašpārvaldes sadarbības projektu “Mūsu stāsts par…” Rīgas 25.vidusskolā. Novembrī Skolēnu dome uzstājās ar prezentāciju Rīgas Skolēnu pašpārvalžu konferencē “Skola – līdzdalības starts atbildīgai sabiedrībai” Rīgas pamatskolā “Rīdze”, daloties darba pieredzē.
Katru gadu skolā tiek organizēta Projektu nedēļa, tās tēma 2016.-2017.mācību gadā bija “Pastāvīgais un mainīgais Latvijā”.
Par 2016.-2017.mācību gadā gūtajiem sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem– “Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos konkursos” Ata Kronvalda fonds “Zvaigžņu reitingā” Rīgas 25.vidusskolu ir ierindojis 3.vietā republikā.
Apgūstot uzņēmējdarbības prasmes mūsu vidusskolēni iesaistījās apmācības projektā “Junior Achievment Latvia”. Skola piedalās starptautiskos projektos. Kopš 2002.gada mūsu skolas izglītojamie piedalās Eiropas Parlamenta konkursā Euroscola, 11 reizes mūsu skola ir pārstāvējusi Latviju Eiropas parlamentā. Kopš 2002.gada izglītojamie piedalās starptautiskajās galvasrēķinu sacensībās tiešsaistē “Miksike”, ir gūti visaugstākie rezultāti. Vidusskolēni 5 gadus piedalās Rīgas brīvostas izsludinātajā konkursā “Osta pilsētai”, šajā mācību gadā tika iegūta atzinība un 3.vieta, sākumskolas izglītojamie piedalās matemātikas sacensībās “Tik vai…Cik?”. Skola piedalās Eiropas projektā “Make: Learn: Share: Europe” (Attīsti- mācies- dalies Eiropā)- projekts veicina un attīsta izglītojamo digitālās prasmes.
Dalība Erasmus projektos:
- Projekts Erasmus+ K2 “European Active Citizenship” (Aktīvie Eiropas pilsoņi), dalībvalstis- Latvija, Spānija, Itālija, Horvātija, Somija.
-Projekts Erasmus + K2 “Cycling against Bulling” (Ar riteņbraukšanu pret huligānismu), dalībvalstis- Latvija, Turcija, Grieķija, Polija, Itālija.
-Projekts Erasmus+ K1 “Social portrait of young person for labour market” (Sociļā portreta veidošana starptautiskajā darba tirgū), dalībvalstis- Latvija, Lietuva, Polija, Baltkrievija.
Dalība e-Twining projektos:
- “National Symbols of European Countries” )Eiropas valstu nacionālie simboli), dalībvalstis- Polija, Rumānija, Slovākija, Latvija).
- “Free admission” (Brīvs apmeklējums), dalībvalstis – Latvija, Serbija, Polija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Ukraina.
- “Let’hunt legends together” (Tversim leģendas kopīgi), dalībvalstis- Latvija, Polija, Rumānija, Lietuva, Itālija, Spānija.
Sadarbībā ar Eiropas Savienības māju izglītojamie piedalījās projektā “Prakses kalve”, tas bija vērsts uz uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmju attīstīšanu.
2016.-2017.mācību gadā izglītojamie piedalījās Saeimas izsludinātā konkursā “Sirdsapziņas bruņinieki”, tika iegūta balva- brauciens uz ES Parlamentu Briselē; republikas skolu muzeju skatē mūsu skolas muzeja padome piedalījās ar ziņojumu par mūsu skolas identitāti, saņēma 1.pakāpes diplomu. Izglītojamie piedalījās konferencē, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei “Kā tapa mūsu valsts un tās attīstības pirmie soļi”.
Skolā veiksmīgi tiek realizētas interešu izglītības programmas: 1.-4.klašu zēnu koris rajona vokālās mūzikas konkursā ”Balsis” un Rīgas zēnu koru skatēs ieguva 2.pakāpes, 5.-9.klašu koris Rīgas 5. - 9. klašu un meiteņu koru konkursos- skatēs ieguva 1.pakāpi, deju kolektīvs “Pasaciņa” pilsētas deju kolektīvu skatēs ieguva 1.un 2.papiedalījās TDA "Ritenītis" 70 gadu ieskaņas koncertā Jēkabpilī, pasākumos Mazā rudens un Mazā vasaras Eiropiāde, III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku lielkoncertā "Trejdeviņi gaismas tilti" Arēnā Rīga. Deju kolektīvs “Pasaciņa” skolotāju S.Bukovskas un Z.Ābeles vadībā piedalījās Eiropas tautu kultūras festivālā “Eiropiāde 2016” Beļģijas pilsētā Namūrā un Somijas pilsētā Turku 2017.gadā. Skolas muzejs skolotājas R.Liepiņas vadībā saņēma augstāko novērtējumu Rīgā. Skolā darbojas daudzi sporta pulciņi, piedaloties sacensībās, ir sasniegti augsti rezultāti volejbolā, florbolā, basketbolā, futbolā; 1.vieta kopvērtējumā 10.-12.klašu grupā. Skola vairākkārtēji ir iesniegusi no jauna sagatavotas interešu izglītības programmas, bet jaunu pulciņu izveide no IKSD puses nav atbalstīta.
4.-7.klašu skolēni (2 grupas) apmeklēja velosipēdu vadītāju kursus un kārtoja CSDD eksāmenu skolā.
2016.gada vasarā bērniem tika dota iespēja piedalīties skolas organizētā dienas vasaras nometnē: “Aizraujošais ceļojums“, 2017.gadā tika organizēta nometne “Dejas pasaule”. Tradicionāli jau desmit gadus tiek organizēta diennakts vasaras nometne ”Vācu valoda vieno” Engurē. Nometnes vadību nemainīgi nodrošina skolotāja L.Trinkuna un E.Burvāne. Šis nometnes ir iespējams organizēt pateicoties Rīgas domes IKSD finansiālajam atbalstam un izglītojamo vecāku līdzmaksājumiem.

Stiprās puses:
Skola nodrošina daudzveidīgu atbalstu izglītojamo personības attīstībā. Skolā veiksmīgi darbojas Skolēnu dome. Izglītojamie gūst augstus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs. Tiek gūti sasniegumi projektu darbā. Augstā līmenī tiek organizētas un atbalstītas izglītojamo aktivitātes interešu izglītībā, īpaša izaugsme vērojama deju kolektīva “Pasaciņa” darbībā.

Turpmākā attīstība:
Veicināt skolas prestiža celšanu gan skolas vidē, gan ārpus tās. Līdzsvarot izglītojamo mācību darba un sabiedrisko aktivitāšu slodzi. Turpināt izglītojamos iesaistīt projektu darbā.

Vērtējums kritērijā:
Atbalsts personības veidošanā- ļoti labi.

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Skola sniedz informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par arodskolas, vidējās, vidējās profesionālās un augstākās izglītības programmām un izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs it īpaši 9. un 12.klašu beidzējiem, pieņemot lēmumus par turpmākās izglītības izvēles iespējām. Skolas atbalsta personāla psihologi un atbildīgais pedagogs par karjeru nodrošināja konsultāciju pieejamību karjeras izvēles un plānošanas jautājumos. Skolas mājas lapā bija izvietots skolas darba plāns, karjeras nedēļas programma un informācija par pasākumiem, e-klases pastā izglītojamiem un viņu vecāki tika informēti par karjeras aktivitātēm skolā un ārpus, piemēram par pieteikšanos Ēnu dienām Latvijā, izstādes “Skola 2017” apmeklējumu, darbu vasarā (no Nodarbinātības valsts aģentūras) u.c.. Skolas bibliotēkā bija pieejams un apskatāms materiāls par dažādām izglītības iestādēm un to piedāvātajām izglītības programmām, Valsts izglītības attīstības aģentūras izdotie informatīvie karjeras bukleti un infografikas u.c.. Skolas mājas lapā karjeras izglītības sadaļā “Karjera” sniegta informācija par e-adresēm, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iestādēm un programmām, CV, testiem, profesionālās darbības jomām, profesiju pasauli u.c. jautājumiem. 2016.gada septembrī tika organizēts pasākums un eseju konkurss "Iepazīsti skolas darbinieku amatus un profesijas" 9.abc klašu izglītojamiem sadarbībā ar skolas darbiniekiem skolas projekta “Ēnu diena skolā 2016” ietvaros. Rudenī vidusskolēni piedalījās Erasmus+ K1 starptautiskā projektā "Kā veidot savu sociālo portretu starptautiskā darba tirgū" Klaipēdā (Latvija, Lietuva, Polija). Oktobrī skolā tika organizēti Karjeras nedēļas 2016 pasākumi “ES BŪŠU darba tirgū” visās izglītojamiem vecumgrupās sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RD IKSD), Latgales priekšpilsētas izglītības iestāžu un mūsu skolas pedagogiem, absolventiem, vecākiem, dažādu augstāko un profesionālo izglītības iestāžu un BJC “Daugmale” pārstāvjiem. Aktīvi piedalījās Rīgas karjeras nedēļas 2016 atklāšanas pasākumā pie Kongresu nama un pilsētas orientēšanās skolu komandu spēlē "Pilsētas medībās" ieguva 3.vietu.
Izglītojamie atraktīvā veidā iepazinās ar inženierzinātņu iespējām mašīnbūvē un metālapstrādē un pielietojumu dzīvē, apmeklējot TehnoBusu skolas pagalmā (decembrī).
Skolas 8.b un 8.c klases izglītojamie jau otro gadu piedalās biedrības “GO BEYOND” pētījumā un apmācību programmā. 3.c klase un izglītojamiem pašpārvalde piedalījās programmā «Par mani-kopā ar mani!», ko veidoja un pilotēja Biedrība Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls no 2017.gada janvāra līdz septembrim.
Vidusskolēni pavasarī tika iepazīstināti ar projektu “Jauniešu garantijas” iespējām, kā īsā laika posmā var iegūt arodizglītību un darbu, par brīvprātīgā darba un sevis pilnveidošanās iespējām informēja jaunieši no J/C "Kaņieris" un "Bambuss". Izglītojamiem gada laikā tika organizētas tikšanās ar skolu absolventiem – deputātiem projekta “Atpakaļ uz skolu” ietvaros, izglītojamiem grupas apmeklēja vecāku darba vietas un uzņēmumus, piemēram, AS “Grindeks”, SIA "SAKRET", Ķeguma HES, fabriku “Laima”, Piena kombinātu, zemnieku saimniecību, Salaspils botānisko dārzu u.c. Mācību un audzināšanas darbā tika integrēta karjeras izglītība.
Skolas psihologi un direktores vietniece izglītības jomā sagatavoja un novadīja semināru- apmācības par karjeras rokasgrāmatas pielietošanu mācību un audzināšanas stundās 5.-12.klašu skolotājiem rudens brīvdienās.
Pēdējos gados ir vērojama tendence- 9.klases absolventi izvēlas vidējo izglītību un profesiju iegūt tehnikumos, šogad 9.klasi ar pamatizglītības apliecību pabeidza 80 izglītojamie, no tiem 37 iestājās mūsu skolā, 44 izglītojamie turpinās mācības vidējās profesionālās izglītības iestādēs, 7 izglītojamie izvēlējās mācīties citās vidusskolās. Visvairāk izglītojamo izvēlējās mācīties Rīgas valsts tehnikumā. 12.klasi absolvēja 37 izglītojamie, 22 no tiem iestājās augtākās izglītības mācību iestādēs Latvijā, 9 absolventi mācīsies vidējās profesionālajās mācību iestādēs, 5 sāka strādāt, 1 uzsāks mācības augstskolā ārzemēs. Visvairāk absolventu ir izvēlējušies iegūt izglītību Rīgas tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.

Stiprās puses:
Skolā ir karjeras izglītības plāns. Karjeras izglītības darbs skolā tiek organizēts augstā līmenī, attīstot izglītojamo karjeras vadības prasmes, virzoties uz apzinātu karjeras izvēli nākotnē.

Turpmākā attīstība:
Karjeras izglītības darbā ieviest jaunu sistēmu, nodrošinot pedagogu- karjeras konsultantu darbu visās1.-12.klasēs.

Vērtējums kritērijā:
Atbalsts karjeras izglītībā- ļoti labi


4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skolā tiek atbalstīta un veicināta izglītojamo līdzdalība olimpiādēs, konkursos, projektos, zinātniski pētnieciskajos darbos. Izglītojamie piedalās skolās, pilsētas un valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un 2016.-2017.mācību gadā viņu sniegums ir augsti novērtēts: Rīgas pilsētā diviem izglītojamiem 1.vieta Latvijas vēstures un matemātikas olimpiādē; trīs izglītojamiem 2.vieta vācu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas olimpiādēs; astoņiem izglītojamiem 3.vieta bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, matemātikas, Latvijas vēstures olimpiādēs. Valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs: 2.vieta Latvijas vēstures olimpiādē Kristoferam Graudam 9.b klase; 3.vieta vācu valodas olimpiādē Jūlijai Almanai 10.a klase. Eiropas Savienības 15.dabaszinību olimpiādē EUSO sudraba medaļu ieguva Laura Bukēviča 10.a klase.
Skolotāji piedāvā izglītojamiem papildus uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi, strādā ar izglītojamiem interešu izglītības, individuālā vai grupu darba nodarbībās, veicina izglītojamo mācību darba motivāciju.
Skolā ir izveidota kārtība, kā notiek darbs ar izglītojamiem, kam ir mācību grūtības: audzinātāja darbs ar izglītojamo- individuāla plāna izveide, atbalsts, kontrole, sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Skolā tiek nodrošināts atbalsta pasākumu komplekss, lai sasniegtu labāku rezultātu- kontrole, tikšanās ar izglītojamā vecākiem, mazās pedagoģiskās sēdes, pusaudžu uzraudzības komisijas sanāksmes, atbalsta personāla darbs. Izglītojamo vecāki savlaicīgi saņem informāciju par bērnu mācīšanās grūtībām.
Izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un / vai traucējumiem ir nodrošināta iespēja darboties logopēda un speciālā pedagoga vadībā, skolas psihologi un sociālie pedagogi palīdz skolēniem adaptēties, sekmīgi iekļauties mācību procesā un skolas dzīvē, veidot cieņpilnas savstarpējās attiecības skolā, sadarboties, pārvarēt krīzes situācijas. Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, uzvedības un emocionālajiem traucējumiem, autiskā spektra iezīmēm, kā arī citiem veselības traucējumiem u.c. skolēni, kuri spēj apgūt vispārējās izglītības programmu, bet kuriem nepieciešama individuāla pieeja, tiek sekmīgi integrēti mācību procesā, saņemot un izmantojot nepieciešamos atbalsta pasākumus (atgādnes, laika pagarinājums, instrukcijas nolasīšana vai atkārtošana, palīglīdzekļi teksta uztveres uzlabošanai, papildus starpbrīži, izglītojamā obligāta atrašanas tuvāk tāfelei, u.c.) individuālā plāna ietvaros.
Skolas psihologi veic izglītojamo individuālu personības, intelektuālās, emocionālās sfēras un uzvedības izpēti, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, izvērtē palīdzības iespējas, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamiem un ieteikumus vecākiem un skolotājiem. Veiktas divas apjomīgas izpētes grupā: 1.klašu izglītojamo izpēte, lai noteiktu izglītojamiem sagatavotību skolai un aptauja 5.klašu izglītojamiem adaptācijas procesa norises izvērtēšanai (kopā 6 klases, 133 skolēni). Veikta arī pirmsskolnieku – nākamo pirmklasnieku sagatavotības skolai novērtēšana individuāli un grupā. Mācību gada laikā veikts intensīvs profilaktiskais darbs, pievēršoties tādām tēmām kā drošība interneta vidē, tehnoloģiju atkarības risks, draudzība, dusmas un to kontrolēšana, zēnu un meiteņu savstarpējās attiecības, stresa menedžments u.c.. Atbalsta personāls ir sniedzis individuālās un grupu konsultācijas izglītojamiem.
Sociālais pedagogs individuāli strādājis ar 162 izglītojamiem, ar 112 no tiem atkārtoti; veikta konsultēšana 100 izglītojamo grupās; organizēti profilakses pasākumi 55 izglītojamo grupās, veikti 6 mājas apmeklējumi. Notikusi intensīva sadarbība ar institūcijām: Rīgas bāriņtiesu -12 reizes, Sociālo dienestu – 145 reizes, valsts policiju – 40 reizes, pašvaldības policiju – 83 reizes, u.c., risinot ar izglītojamiem saistītus problēmjautājumus.
Psihologi individuāli strādājuši ar 93 izglītojamiem, tai skaitā sagatavoti atzinumi pedagoģiski medicīniskajām komisijām un ārstniecības personām, kā arī atbalsta pasākumu nodrošināšanai; 190 izglītojamiem veikta izpēte grupās; 45 izglītojamiem nodrošināta konsultēšana grupās, 277 izglītojamie piedalījušies profilakses nodarbībās. Logopēda nodarbības apmeklējuši 45 izglītojamie. Speciālā pedagoga nodarbības apmeklējuši 24 izglītojamie.
Izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem vienmēr ir pieejama sociālā pedagoga palīdzība un konsultācijas sociālo un tiesisko jautājumu risināšanā, izglītojamo ģimenes tiek apmeklētas mājās. Sociālais pedagogs sadarbojas ar sociālo dienestu, krīzes centriem, Rīgas bāriņtiesu un Rīgas pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem. Sadarbībā ar Valsts un pašvaldības policijas pārstāvjiem organizētas profilaktiskas lekcijas izglītojamiem par drošību uz ceļa, drošību interneta vidē saistībā ar suicidālām spēlēm, savstarpējām attiecībām, bērnu tiesībām un pienākumiem, mobingu, administratīvo atbildību, atkarību problēmām, viktimizāciju; kā arī sadarbībā ar NMPD par rīcību smagos nelaimes gadījumos.
Atbalsts izglītojamiem sniegts regulārā sadarbībā ar vecākiem, atbalsta personāla speciālistiem, klašu audzinātājiem un administrāciju, pēc nepieciešamības iesaistot sociālās institūcijas. Mācību darbs norisinās, ievērojot izglītojamiem individuālās vajadzības. Skolā ir izveidota un darbojas individuālā atbalsta nodrošināšanas programma izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts - ir izveidoti un mācību gada laikā realizēti individuālie plāni 40 izglītojamiem ar mācību un uzvedības grūtībām. Valsts pārbaudes darbos atbalsta pasākumi tika nodrošināti 17 izglītojamiem no 3.,6., un 9.klasēm. Šī mācību gada laikā atbalsta personāla speciālisti kopumā ir veikuši regulāru darbu ar 163 izglītojamiem un viņu ģimenēm.

Stiprās puses:
Pedagogu izglītošana par aktualitātēm mācību un audzināšanas darba jomā un darba specifiku ar dažādu mērķgrupu izglītojamiem, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku atbalstu izglītojamiem. Kvalitatīvs pedagogu darbs ar talantīgiem izglītojamiem viņu izaugsmes veicināšanai. Pārdomāts un plānveidīgs darbs, nodrošinot atbalstu izglītojamiem, kam nepieciešama individuāla pieeja un atbalsta pasākumi.

Turpmākā attīstība:
Motivēt skolotājus individuālu mācību plānu veidošanai darbā ar talantīgiem izglītojamiem. Nodrošināt atbalsta regularitāti un pēctecīgumu darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācību un / vai uzvedības grūtības. Pilnveidot individuālo izglītības plānu realizāciju izglītojamiem, kuriem ir mācību un / vai uzvedības grūtības.

Vērtējums kritērijā:
Atbalsts mācību darba diferenciācijai- labi

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Skola neveido īpašas klases un grupas, kurām ir jānodrošina īpašs aprīkojums un atbilstošas izglītības programmas.

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Skola plāno un regulāri organizē sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. Vecāki tiek informēti par izglītojamo veiktā darba kvalitāti. Vecāki saņem savlaicīgu informāciju par mācību saturu, par mācību procesa plānojumu un ārpus stundu aktivitātēm. Skolā vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga un kvalitatīva. Informācija ir pieejama skolā interneta vietnē, izglītojamo dienasgrāmatās, e-klasē. Skolas darbinieki saziņai ar vecākiem izmanto e-pasta iespējas. Atbalsta personāls informē vecākus par jaunākajām iespējām izglītoties audzināšanas jautājumos, tai skaitā: vecāku efektivitātes treniņi, nometne sērojošiem bērniem, u.c. ārpusskolas institūciju aktuāli piedāvājumi. Skolā ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izteikt savus priekšlikumus, ierosinājumus par skolas dzīves jautājumiem. Skolas vecāku kopsapulcēs, kas notiek divas reizes gadā, klases vecāku sanāksmēs un Skolas padomē tiek apspriesti daudzi aktuāli skolas pedagoģiskā procesa jautājumi un pieņemti koleģiāli lēmumi. Divas reizes gadā tiek organizētas atvērto durvju dienas vecākiem. Vecāki, kuriem bija nepieciešama palīdzība vai konsultācija, ja mācību procesā radās pedagoģiskas problēmas, varēja apmeklēt skolas vadību, atbalsta personāla speciālistus un saņemt nepieciešamo informāciju un atbalstu.
Vecāki kopā ar izglītojamiem, kuriem bija neattaisnotie stundu kavējumi un uzvedības problēmas, regulāri tika aicināti uz pārrunām pie direktores sadarbībā ar skolas atbalsta speciālistiem, klašu audzinātājiem u.c. pedagogiem un nepieciešamības gadījumā policijas darbiniekiem.
Skolā regulāri tiek organizēti apmācības pasākumi, lekcijas un semināri izglītojamo vecākiem. Skolas vadība, atbalsta personāla darbinieki un pedagogi rudenī 1. un 5. klašu vecākiem vadīja izglītojošos seminārus “Droši uz 1. / 5.klasi!” par adaptācijas un vecumposma īpatnībām, izglītojamo motivāciju, emocionālajām grūtībām un mācību procesa organizāciju. Pavasarī bija divi semināri par bērnu gatavību skolai nākamo 1. un 5. klašu vecākiem. 2.semestrī informatīvas sanāksmes 9.un 12.klašu vecākiem par gatavību eksāmeniem un organizatoriskie jautājumi par izlaidumiem. 9.klašu vecāki tiek iepazīstināti ar programmām, izglītības iespējām un pedagogu veiksmīgāko darba pieredzi vidusskolā.
Vecāku atbalsts un ieinteresētība par bērnu mācību un audzināšanas darbu un skolas dzīvi kopumā bija apmierinošs.
Vecāki aktīvi darbojas Skolas padomē. Novembrī tika organizēts ikgadējais vecāku un skolotāju atpūtas pasākums ar Skolas padomes atbalstu.
Skolai ir sava interneta vietne, kurā tiek ievietota aktuālā informācija vecākiem.

Stiprās puses:
Intensīvs un rezultatīvs atbalsta personāla darbs skolā, sadarbojoties ar administrāciju, pedagogiem un vecākiem. Tiek izmantotas daudzveidīgas informācijas apmaiņas iespējas skolas vidē un saziņā ar vecākiem. Vecāki iesaistās svarīgu skolas jautājumu risināšanā.

Turpmākā attīstība:
Pilnveidot informācijas apmaiņu skolas vidē un saziņā ar vecākiem, izvēloties efektīvākos informācijas apmaiņas veidus. Plašāk iesaistīt vecākus skolai aktuālu jautājumu risināšanā.

Vērtējums kritērijā:
Sadarbība ar izglītojamā ģimeni- labi

5.joma “Iestādes vide”

5.1. Mikroklimats

Skolā ir sadarbību veicinoša vide. Skolas kolektīvs daudz dara, lai veicinātu piederības izjūtu savai skolai, lai izglītojamie un pedagogi lepotos ar savu skolu. Izglītojamo vidē atsevišķos gadījumos ir vērojama neiecietība un labas uzvedības trūkums, skolas darbinieki prasmīgi darbojas, lai novērstu konfliktsituācijas. Lielākā daļa izglītojamo atzīst, ka viņi skolā jūtas labi un labprāt mācās mūsu skolā. Skolai ir savs karogs ar devīzi “Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba”, logo, skolas dziesma, skolas interneta vietne, dienasgrāmatas, pateicības un atzinības raksti, skolas medaļas, utt.. Daudzu gadu garumā ir izveidojušās tradīcijas: Zinību diena- 1.septembris, skolotāju diena, Lāčplēša dienai un Latvijas valsts proklamēšanas dienai veltīti pasākumi, karjeras nedēļa, Ziemassvētku izrādes, Sveču diena, Lieldienu pasākumi, izglītojamo pašdarināto lietu tirdziņi Ziemassvētkos un Lieldienās, dažādi labdarības pasākumi, Olimpiešu kliņģeris, pēdējā zvana dienas pasākums, izlaidumi, absolventu salidojumi, atpūtas pasākums izglītojamo vecākiem un skolotājiem, rudens un pavasara ekskursijas un citi. Skolas pasākumos tiek godināti labākie audzēkņi un pedagogi. Skolā tiek ievērotas izglītojamo un darbinieku tiesības, novērtēts paveiktais darbs. Saskarsmē un sadarbībā tiek ievērots vienlīdzības princips. 96% pedagogu atzīst, ka skolas vadība pret visiem darbiniekiem izturas taisnīgi. Skolā ir demokrātiskā gaisotnē izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kas palīdz nodrošināt drošību iestādē un nosaka robežas izglītojamo tiesībām un pienākumiem. Ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā, šis dokuments ir ievietots izglītojamo dienasgrāmatās, pieejams skolas interneta vietnē un informācijas stendā. Pedagogu un izglītojamo attiecību pamatā ir savstarpēja cieņa, izpalīdzība un labvēlība. 82% izglītojamo apgalvo, ka skolā jūtas droši. Skolā ir izveidots un tiek realizēts rīcības plāns konfliktsituāciju un apdraudējumu novēršanai, šajā darbā iesaistās skolas sociālie pedagogi, psihologi, klašu audzinātāji un izglītojamo vecāki. Skolas vadība atbalsta iniciatīvu un ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos, informē kolektīvu par pedagogu un izglītojamo sasniegumiem. Kolēģi saņem un sniedz atbalstu cits citam darba jautājumos. Skolas vadība veicina pedagogu līdzdalību projektos. Izglītojamie jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības. Skolā ir noteikta kārtība, kādā tiek uzskaitīti izglītojamo kavējumi un tiek strādāts, lai mazinātu neattaisnotu kavējumu īpatsvaru. Vecākiem ir zināma kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais kavē skolu. Skolas vadība kopā ar darba drošības speciālistu ir izstrādājusi kārtības noteikumus ugunsdrošībā, darba drošībā, noteikumus, kas nosaka pedagogu un izglītojamo rīcību dažādos skolas organizētos pasākumos un aktivitātēs. Darbinieki un izglītojamie noteikumos paredzētā kārtībā tiek iepazīstināti ar drošības noteikumu prasībām un cenšas tās ievērot. Darbinieki ir apmeklējuši nodarbības pirmās palīdzības sniegšanai. Izglītojamo vecākiem tiek sniegta informācija par drošību veicinošo pasākumu organizēšanu skolā. Skolas vadība mērķtiecīgi strādā, lai skolu padarītu drošu un veicinātu turpmāku pozitīvas psiholoģiskās vides pastāvēšanu .

Stiprās puses:
Labvēlīgu sadarbību veicinoša vide, demokrātiskas attiecības. Skolai ir savs karogs, skolas himna un dziesma, žetons, logo, stabilas tradīcijas.

Turpmākā attīstība:
Veicināt pozitīvu saskarsmi starp izglītojamiem, skolotājiem un pārējiem skolas darbiniekiem. Pastāvīgi aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Vērtējums kritērijā:
Mikroklimats- labi

5.2. Fiziskā vide

Skolas telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas- 80% skolotāju pozitīvi vērtē skolas fiziskās vides sakārtotību. Skolā ir funkcionāli un estētiski sakārtota vide. Skolas telpas atbilst sanitārajām normām. Mācību kabineti ir apgādāti ar visu nepieciešamo tehniku, skolotājiem ir iespēja to izmantot mācību procesā, plānot nepieciešamos jauninājumus. Skolā ir atsevišķas darba telpas visiem atbalsta personāla darbiniekiem, labiekārtota skolotāju istaba, telpas tehniskajiem darbiniekiem., medicīnas kabinets. Skolā ir izveidots Rīgas 25.vidusskolas muzejs. Sporta zāle un aktu zāle ir renovētas 2014.gadā. 2016.gadā visai skolas ēkai tika renovēts un siltināts jumts. Visās skolas mācību telpās ir bezvadu interneta pieslēgums. 90% mācību kabinetu ir pilnībā apgādāti ar mūsdienīgu prezentācijas tehniku. Arī sākumskolas skolotājiem ir iespēja izmantot interaktīvas tāfeles. 2017.gada vasarā 5 mācību kabinetos, speciālā pedagoga un sporta skolotāju kabinetā paveikts kosmētiskais remonts. 1.-4.klašu izglītojamiem, saskaņojot ar vecākiem, ir ieviesta skolas forma. 2017.gadā ir paveikti kapitāli darbi sporta laukuma renovācijā un ēkas fasādes renovācija. Ir izveidoti kvalitatīvi mūsdienīgi futbola un multifunkcionālo spēļu laukumi, ievērojami papildināts ielu vingrošanas rīku klāsts, izveidots kvalitatīvs žogs, pagalmā esošā ēka ir kļuvusi par sporta kompleksa sastāvdaļu- tajā ir izvietota vingrošanas zāle, ģērbtuves, dušas, tualetes, inventāra noliktava un sporta laukuma darbinieku darba telpas. Teritorijā ir izveidota jauna vairāku pakāpju apgaismes sistēma, izvietotas jaunas videonovērošanas kameras. Skolas ēka ir ieguvusi jaunu mākslinieciski kvalitatīvu, estētiski pievilcīgu noformējumu. Nepieciešams veikt renovācijas darbus skolas ēdnīcā, bibliotēkā, gaiteņos, pagrabstāva kabinetos un centrālo kāpņu blokā. 2017.gada rudenī ir plānoti darbi skolas teritorijas apzaļumošanā. Skolas kolektīvam daudz jāstrādā, lai mācītu skolēnus un apkārtējo sabiedrību cienīt un saglabāt uzlabojumus, kas ieviesti skolas vidē.

Stiprās puses:
Skolas ēka ir ieguvusi mākslinieciski kvalitatīvu, pievilcīgu noformējumu, skolas teritorija ir sakārtota un estētiski pievilcīga.

Turpmākā attīstība:
Attīstīt izglītojamos piederības apziņu un lepnumu par skolu, veicināt izglītojamo atbildību par savu lomu skolas vides uzlabošanā. Nepieciešams veikt renovācijas darbus skolas ēdnīcā, bibliotēkā, gaiteņos, pagrabstāva kabinetos un centrālo kāpņu blokā. Skolas ēkas piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Vērtējums kritērijā:
Fiziskā vide- labi

6. Iestādes resursi

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolas rīcībā esošie resursi ļauj realizēt skolai izvirzītos darba uzdevumus- ir labā kārtībā sagatavotas mācību telpas, kas apgādātas ar nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem resursiem. Skolā tiek ievēroti noteikumi par materiāli tehnisko resursu uzglabāšanu. Katru gadu skolas bibliotēkā tiek papildināts grāmatu fonds- ir pilnībā nodrošinātas visas mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visiem izglītojamiem. Mācību grāmatu iegāde tiek rūpīgi plānota. Skolā ir optimāls mācību tehnisko līdzekļu daudzums, vidusskolēniem ir iespēja izmantot arī elektroniskās mācību grāmatas. Skolā ir apkopota un pieejama informācija par mācību kabinetos esošo aparatūru un mācību un uzskates līdzekļiem, tā ir pieejama gan elektroniskā, gan tradicionālā formā. Materiāli tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā. Visi skolotāji mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. Mācību kabinetu materiāli tehniskais aprīkojums atbilst mūsdi3enīga mācību procesa prasībām. Ir ieviesta jauna kopēšanas-printēšanas sistēma Uniflow. Izveidots digitālais ziņojumu dēlis. Tiek veicināta skolas lietvedības un mācību materiālu pakāpeniska migrācija uz virtuālo vidi “Mākonis”. Ir notikusi drošības līmeņa uzlabošana skolā, nomainot esošo analogo kameru sistēmu uz digitālo, mācību kabinetu restrukturizācija. Skolas budžets tiek plānots, gada laikā tiek grozīts un apgūts likumā paredzētajā kārtībā, līdzekļi tiek izmantoti telpu remontam, inventāra un mācību līdzekļu iegādei. Sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru –ITC un RD IKSD atbalstu visu mācību priekšmetu skolotāji ir nodrošināti ar datoriem un interneta pieslēgumu, 2017.gadā ir saņemti 14 jauni datori. Skolā pavisam ir 148 datori, no tiem 32 planšetdatori, 8 interaktīvās tāfeles, 8 lielformāta televizori, 15 projektori, apskaņošanas iekārtas. 2017.gadā par RD IKSD papildus piešķirtajiem līdzekļiem ir iegādāts liels daudzums tehnikas vienību teritorijas kopšanai un liels daudzums jauna sporta inventāra. Skolas direktore periodiski informē gan skolas pedagogu padomi, gan Skolas padomi un skolēnu vecākus par finanšu līdzekļu izmantošanu.

Stiprās puses:
Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši prioritātēm. Mācību kabinetu materiāli tehniskais aprīkojums atbilst mūsdienīga mācību procesa prasībām.

Turpmākā attīstība:
Turpināt plānveidīgu skolas telpu modernizācijas procesu. Turpināt veidot bibliotēkas fondu elektronisko uzskaiti. 

Vērtējums kritērijā:
Iekārtas un materiāltehniskie resursi- ļoti labi.

6.2. Personālresursi

Skolā ir optimāls skolēnu skaits- 820 skolēni, 32 klašu komplekti, un atbilstoši pedagogu kadri. Skolā strādā 69 pedagogi. Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizēšanai. Skolā darbojas augsti kvalificēts atbalsta personāls, pateicoties RD IKSD piešķirtajam finansējumam, skolā ir divi psihologi, divi sociālie pedagogi, logopēds, speciālais pedagogs, bibliotekārs, tiek nodrošināta pagarinātās darba dienas grupas darbība. Skolai piešķirtais finansējums interešu izglītībā varētu būt lielāks, skolas pedagogi vairākkārtēji ir veidojuši jaunas programmas interešu izglītībā, bet tās nav atbalstītas. Vispārējās izglītības skolotāju darba slodzes ir optimālas. 7 skolotāji darbu mūsu skolā apvieno ar darbu citās izglītības iestādēs. Skolas personāls ir kvalificēts. Trīs skolotājiem ir nepieciešams apgūt B grupas kursus. Trīs pedagogi ir ieguvuši mentoru kvalifikāciju, skolā ir pedagogs ar karjeras konsultanta kvalifikāciju. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos, kas tiek periodiski pārskatīti un ar darbiniekiem saskaņoti. Skolā ir neliela kadru mainība. Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Interneta vietnē e-skola un skolas interneta vietnē r25vsk.edu.lv tiek publiskota informācija par visām amatu vakancēm un amata pretendentiem izvirzītajām prasībā. Personāla atlase notiek atbilstoši noteiktajai personāla atlases kārtībai. Skola veic pretkorupcijas pasākumus. Skolotāji piedalās tālākizglītības programmās, atbilstoši skolas noteiktajām attīstības prioritātēm. Pedagogu izglītība, profesionālā kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Pedagogu sastāvs procentuāli pēc izglītības: 96% pedagogu – augstākā pedagoģiskā izglītība, 4% gadījumu- cita augstākā izglītība, 63% pedagogu ir maģistra grāds, daudziem pedagogiem ir vairākas kvalifikācijas. Informācija par pedagogu izglītību un kvalifikāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir ievadīta Valsts izglītības informācijas sistēmā. Plānotā pedagogu profesionālās kompetences pilnveide notiek, ievērojot normatīvo aktu prasības un skolas attīstības plānā izvirzītās prioritātes. Informāciju par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem skolotāji iegūst RIIMC interneta vietnē, no skolotāju istabas informācijas stenda, tāpat visiem pedagogiem informācija par kursiem tiek nosūtīta uz e-pastu. Tālākizglītības kursos iegūtā informācija tiek apspriesta metodisko komisiju sanāksmēs un skolotāju darba grupās. Visi skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki ir apguvuši bērnu tiesību aizsardzības kursus, notiek nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā. Sadarbībā ar RIIMC skolā notikuši kursi konkursa «Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai» Rīgas 25.vidusskolas projektā «Komandas darba prasmju pilnveide, veicinot skolas izaugsmi» 2015./2016.m.g. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs izsludināja pedagogu radošās darbības konkursu „Radi. Rādi. Redzi”. Konkursa 2.kārtai izvirzīta skolotāja Iveta Štauere. Skola iesaistījusies starptautiskā projektā Make: Learn: Share: Europe (MLSE). Trīs skolas skolotāji iesaistījušies projekta “Corinth Classroom Pilot” interaktīvo materiālu latviskošanā- G.Šulce, I.Bukēviča, V.Ozola. Tātad materiāli latviešu valodā būs pieejami arī citām Latvijas skolām. Joprojām tiek organizētas “pieredzes apmaiņas pirmdienas”, kuru laikā pedagogu radošā grupa dalās ar saviem sasniegumiem IT jomā darbā ar izglītojamiem. Skolas pedagogi 2016.-2017.māčību gadā piedalījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” un pedagogu grupai bija iespēja apmeklēt mācību kursu ar tēmu ”Pedagogu kompetenču pilnveide dažādu starptautisku sadarbības projektu realizācijā”.
Skolotāji veicina citu skolotāju profesionālo izaugsmi, vadot tālākizglītības kursus – M.Juzova, T.Mežis., I.Morozova, R.Liepiņa u.c., meistarklases citu skolu skolotājiem. Skolas pedagogi darbojas dažādos starptautiskos projektos, veicinot izglītojamo personības izaugsmi, projektu, kuros darbojas mūsu skolas pedagogi, nosaukumi ir parādīti pašvērtējuma sadaļā “Atbalsts izglītojamo personības izaugsmē”.
Pedagogu darba stāžs Rīgas 25.vidusskolā: 64% pedagogu mūsu skolā strādā vairāk kā 20 gadus; 9% pedagogu darba stāžs mūsu skolā ir mazāks par 5 gadiem. Kopumā jāatzīst, ka pedagogu kolektīvs ir ļoti pieredzējis 53% pedagogu ir vecumā virs 50 gadiem.

Stiprās puses:
Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību un ir nodrošināta iespēja visiem skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus. Pedagogu un izglītojamo aktīva iesaiste projektu darbā. Skolotāji, izmantojot Office 365 rīkus, optimizē metodisko darbu.

Turpmākā attīstība:
Nodrošināt pedagogu tālākizglītības procesu, lai veiksmīgi sagatavotos kompetenču pieejas izglītībā ieviešanai; jaunu pedagogu piesaistīšana skolai.

Vērtējums kritērijā :
Personālresursi- labi

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un darba plānošana

Skolas darba pašvērtējumu veido administrācija un mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, sadarbojoties ar MK locekļiem- mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu. Veicot pašvērtēšanu tiek izmantotas dažādas metodes: anketēšana, dokumentu pārbaude, darba grupas, administrācijas sarunas ar visiem skolas darbiniekiem, pedagoģiskās sēdes, utt.. Paškontrole un pašvērtējums ir ļoti būtisks skolas darba kvalitātes rādītājs. Skolas darba vērtēšanas process un pārdomāts un strukturēts, šajā procesā ir iesaistīti pedagogi, izglītojamie, izglītojamo vecāki. Skolas pedagogi katru mēnesi veic sava darba pašvērtējumu, materiāli tiek elektroniski apstrādāti un uzkrāti. Mācību gada beigās Metodiskajās komisijās tiek izvērtēts darbs mācību gadā, izdarīti secinājumi. Iegūtā informācija tiek izvērtēta metodisko komisiju sanāksmēs, metodiskās padomes sēdēs, administrācijas sanāksmēs, pedagoģiskajās sēdēs un skolas padomes sēdēs. Secinājumi, kas radušies veidojot pašvērtējumu tiek izmantoti, lai izvirzītu tālākās attīstības prioritātes. 2016.-2017.mācību gada laikā notika skolas attīstības plāna izpildes izvērtējums un tika izveidots jauns attīstības plāns 2017.-2020. gadiem. Attīstības plāns ir saskaņots RD IKSD. Skolas attīstības plāns tika veidots vairākos posmos: iepriekš izvirzīto prioritāšu izpilde, noskaidrojot stiprās puses un trūkumus; jaunu prioritāšu izvirzīšana un konkrētu darbību plānošana. Gan plāna izpildes, gan jauno uzdevumu izvērtēšana notika skolas metodiskajā padomē, pedagoģiskajā sēdē un skolas padomē. Plāns ir demokrātiskā gaisotnē izstrādāts dokuments, kurā ir noteiktas attīstības prioritātes, konkrēti uzdevumi, atbildīgās personas un termiņi, plāns ir visiem pieejams skolas interneta vietnē www.r25vsk.edu.lv

Stiprās puses:
Skolas darba vērtēšanas un darba plānošanas process tiek veikts, iesaistot visu mācību priekšmetu metodisko komisiju pārstāvjus. Skolotāji katru mēnesi elektroniski veic pašvērtējumu.

Turpmākā attīstība:
Pilnveidot informācijas iegūšanas, apstrādāšanas un izmantošanas procesu. Padziļināt pedagoģisko darbinieku pašanalīzes prasmes

Vērtējums kritērijā:
Iestādes darba pašvērtēšana un darba plānošana-labi

7.2. iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolas kolektīva darbības mērķis jomā “Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” ir efektīvas konkurētspējīgas skolas vadības nodrošināšana. Skolas darbinieki un skolēni apzinās savu nozīmi skolas izaugsmes nodrošināšanā. Skolā ir izveidota visa nepieciešamā obligātā dokumentācija. Skolas darbiniekiem, skolēniem un skolēnu vecākiem elektroniskā formā ir pieejami darbību reglamentējošie skolas iekšējie normatīvie dokumenti. Skolas kolektīvs periodiski tiek informēts par izmaiņām spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos un par izmaiņām esošajos un jaunu iekšējo normatīvo aktu izveidi. Skolas vadības struktūra ir labi zināma skolas darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem. Skolas interneta vietnē un, 1.-6. klašu izglītojamajiem, arī dienasgrāmatās ir pieejama informācija par skolas vadības un atbalsta personāla darba laiku un sazināšanas iespējām. Saziņai ar pedagogiem un izglītojamo vecākiem tiek izmantoti tradicionālie saziņas līdzekļi: sarunas, telefona zvani, informatīvie materiāli skolas vestibilā un skolotāju istabā, kā arī elektroniskie resursi- e-klase un Rīgas Domes elektroniskā pasta sistēmas piedāvātās iespējas. Skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki zina, ka skolas vadība ir vienmēr atvērta un gatava sadarbībai. Skolā ir pieredzējusi un saliedēta vadības komanda, kas demokrātiskā gaisotnē sadarbojas ar kolektīvu, uzklausa priekšlikumus, izvirza pārdomātus un pamatotus darba uzdevumus. Skolā tiek nodrošināta pastāvīga informācijas pieejamība par visiem skolas dzīves jautājumiem: informatīvās sanāksmes, pedagoģiskās sēdes, informācijas stendi, e-pasts, skolas interneta vietne, skolas intranets, mutiska informācija. Skolā darbojas Metodiskā padome, metodisko komisiju vadītāji nodrošina saikni starp skolas vadību un mācību priekšmetu skolotājiem. Pedagoģiskās pieredzes un darba sasniegumu popularizēšanai tiek izmantotas elektronisko mediju piedāvātās iespējas. Skolas iekšējās kontroles plānā atspoguļojas skolas darba prioritātes. Pretkorupcijas pasākumi ir daļa no skolas gada plāna.
Skolas darbību reglamentē Skolas Nolikums, kas nosaka skolas darbību visos tās virzienos. Svarīgākie skolas darbības jautājumi tiek izlemti Skolas padomē, skolas Pedagoģiskajai padomei ir padomdevēja tiesības, skolā ir izveidota Ētikas komisija, Skolēnu dome pārstāv izglītojamo intereses.
Skolas direktore plāno skolas attīstību un organizē kolektīva darbību, sadarbojas ar visām skolas darba struktūrām, koordinē pienākumus un pārrauga to izpildi, veicina un atbalsta inovāciju ieviešanu skolā. Visiem skolas darbiniekiem ir izveidoti amata apraksti, kas periodiski tiek pārskatīti. 70% dokumentu aprite skolā notiek elektroniskā formātā.
Administrācijas sēdes un informatīvās sanāksmes skolas darbiniekiem notiek reizi nedēļā, atbilstoši skolas gada darba plānam notiek pedagoģiskās sēdes. Skolas pedagogi tiek informēti par pieņemtajiem lēmumiem. Skolas direktore un administrācija sadarbojas ar Skolēnu domi un skolas arodorganizāciju. Iekšējās informācijas aprites un saziņas sistēma nodrošina skolas vadībai un darbiniekiem nepieciešamo informāciju. Dokumentu aprite notiek atbilstoši lietu nomenklatūrai. Īpaša uzmanība ir veltīta korektai datu apstrādei un izmantošanai. “Skolā ir pozitīva sadarbību veicinoša atmosfēra”- mācību gada noslēguma sarunās ar direktori apliecina pedagogi. Kopā ar skolas arodorganizāciju tiek organizēti pasākumi, veicina kolektīva saliedētību. Skolas vadība rosina pedagogus tālākizglītībai. Skolas vadība izsaka darbiniekiem pateicības un uzslavas par labu darbu, iespēju robežās darbinieki tiek materiāli stimulēti par panākumiem. Ir izstrādāta darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība. 2016.-2017.mācību gadā prioritāte bija “Informācijas tehnoloģiju integrēšanas padziļināšana skolas vadībā un informācijas apmaiņā”. Novērtēšanas kritēriji ir sasniegti.

Stiprās puses:
Skolas vadība pārrauga personāla darbu, izvirzot augstas un pamatotas prasības. Skolas vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par skolas ikdienas darbu. Darba informācijas un dokumentu apmaiņai ar administrāciju 98,2% skolotāju labprāt izmanto IKT piedāvātās iespējas.

Turpmākā attīstība:
Nodrošināt kvalitātes vadības pasākumus skolā. Paaugstināt korporatīvās kultūras līmeni skolā, veicinot vienotu izpratni par skolas darba prioritātēm.

Vērtējums kritērijā:
Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība- labi

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skola sadarbojoties ar dažādām institūcijām realizē daudzveidīgas sadarbības formas:
• RD IKSD – dokumentu aprite, skolas darba plānošanas attīstības organizācijas un kontroles nodrošināšana, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes nodrošināšana, u.c.
• RD IKSD Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija - – strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības u.c. veselības traucējumi.
• RD Īpašuma departaments- skolas ēkas un teritorijas labiekārtošana, kapitālie remonti.
• “Rīgas serviss”- skolas ēkas, teritorijas apsaimniekošana, uzturēšana.
• RIIMC- pedagogu tālākizglītības nodrošināšana.
• Valsts un Rīgas pašvaldības policija- drošības garantēšana, videonovērošana, preventīvais darbs, mājas vizītes, elektroniskā u.c. saziņa par sadarbību, strādājot ar riska ģimenēm.
• RD Labklājības departaments un RD LD Rīgas Sociālais dienests - sadarbība un informācijas apmaiņa, strādājot ar riska ģimenēm, tai skaitā ar ģimenēm, kurām ir atkarību problēmas.
• RD Labklājības departamenta Veselības pārvalde - preventīvais darbs atkarību profilakses jomā.
• Rīgas bāriņtiesa – sadarbība, strādājot ar riska ģimenēm.
• Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija – strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības u.c. veselības traucējumi.
• Ārpusskolas speciālisti veselības jomā (ģimenes ārsti, neirologi, psihiatri, u.c. speciālisti) – sadarbība saistībā ar izglītojamā veselības jautājumiem.
• Ar RSU psihologa prakses vadīšana veselības psiholoģijas studentei.
• Ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas 51.vidusskolu un Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolu.
• Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 208,220, 173, 225, “Asniņš”– metodiska sadarbība, nodrošinot labāku bērnu sagatavošanu mācībām skolā.
• Augstskolas- LU, RSU, Rīgas kultūras un ekonomikas augstskola karjeras izglītībā.
• Vidējās profesionālās mācību iestādes- RVT un RTRIT.
• Sadarbība ar e-klasi elektroniskā žurnāla nodrošināšanai.
• Sadarbība ar firmu “Skolēnu ēdināšanas serviss”- ēdināšanas pakalpojumi.
• Sporta skola “Super Nova”- futbola nodarbību organizēšana audzēkņiem.
• Interešu izglītības jomā sadarbība ar BJC “Daugmale” un sporta skolu “Arkādija”.
• Eskilstunas pilsētas Zviedrijā ģimnāzija- partnerattiecības.
• Sadarbības partneri Erasmus projektos -skolas Grieķijā, Polijā, Itālijā, Spānijā.
• Heidemaņa estētikas un deju skola “Sadancis” Engurē- vasaras vācu valodas nometņu norises vieta
• Skolu muzeju biedrība.

Stiprās puses:
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām valsts un pašvaldības institūcijām.

Turpmākā attīstība:
Saglabāt esošos sadarbības partnerus un veidot jaunus nozīmīgus kontaktus karjeras izglītības jomā,

Vērtējums kritērijā:
Iestādes sadarbība ar citām institūcijām- ļoti labi


Skolas pašvērtējuma ziņojumu izstrādāja skolas administrācija kopā ar mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītājiem. Pašvērtējums tika apstiprināts skola Metodiskās padomes sēdē 28.08.2017. un skolas pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.20107.

Rīgas 25.vidusskolas direktore Inga Nestere