showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

APSTIPRINĀTS

ar 08.05.2017. Skolas padomes

sēdes protokolu Nr.  4

2017. gada 8. maijā
Nr. VS25-17-7-rgs

 

 

Rīgas 25.vidusskolas

Skolas padomes reglaments

Izdots pamatojoties uz 1999.gada 29.oktobra

 Izglītības likuma 31.pantu un 06.06.2002.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Rīgas 25.vidusskolas  Skolas padomes (turpmāk – padomes) mērķis ir nodrošināt pedagogu, vecāku, izglītojamo un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
 2. Padomes reglaments nosaka padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk – reglaments).
 3. Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padomē darbojas izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo un skolas pedagogu deleģēti pārstāvji. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.
 4. Padome darbojas pastāvīgi.
 5. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs.
 6. Padomes reglaments nosaka padomes darbu līdz laikam, kamēr nav mainītas normatīvo aktu prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem.

II. Padomes kompetence un darbības jomas

 1. Padome īsteno šādas darbības:
  1. sniedz priekšlikumus skolas attīstībai;
  2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai skolā;
  3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku  tiesībām un pienākumiem;
  4. sniedz skolas direktorei priekšlikumus par skolas darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu, ar skolas  rīkotajiem pasākumiem saistītajiem jautājumiem;
  5. ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumu  (izglītojamo  personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek  izmantoti kā mācību līdzekļi un mācību procesa nodrošināšanai: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas(personas, kas realizē aizgādību);
  6. veicina skolas sadarbību ar sabiedrību padomes kompetences ietvaros;
  7. informē sabiedrību par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem  padomes darbu reglamentā noteiktajā kārtībā;
  8. ir tiesīga veidot (vecāku [personu, kas realizē aizgādību], izglītojamo) interešu grupas un institūcijas.

III. Padomes struktūra un personālsastāvs

 1. Padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus izvirza klašu vecāku sapulces un  ar balsu vairākumu ievēlē skolas vecāku sapulce.
 2. Padomes sastāvā ir iekļauta skolas direktore un var iekļaut Rīgas pašvaldības pārstāvi.
 3.  Padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta katru gadu septembra mēnesī, kurā apstiprina personālsastāvu.
 4.  Padomes vadītājs ar balsu vairākumu tiek ievēlēts no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus.
 5.  Pedagogu pārstāvjus izvirza pedagoģiskajā sēdē.
 6.  Izglītojamo pārstāvjus izvirza izglītojamo pašpārvaldes sēdē.

IV. Padomes sēžu norise un informācijas pieejamība

 1. Padomes sēdes notiek 3-4 reizes mācību gadā, 5 darba dienas iepriekš par to paziņojot visiem padomes locekļiem.
 2. Padomes sēdes ir atklātas. Informācijas sniegšanai padomes darbā var tikt pieaicināti savas jomas speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanu.
 3. Padomes sēdes tiek protokolētas, padomē izvirzītos uzdevumus noformē lēmumu veidā.
 4. Padomes protokola lēmumu paraksta padomes vadītājs un protokolists.
 5. Padomes sēžu protokola lēmumi ir pieejami interneta vietnē.

V. Noslēguma jautājumi

 1. Izmaiņas un papildinājumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Skolas padomes  2017. gada 2. janvāra reglamentu.