Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

RĪGAS 25.VIDUSSKOLA

Reģistrācijas Nr. 90002201798, Rušonu ielā 6, Rīgā, LV–1057,

 tālrunis 67848924, 67848925, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

APSTIPRINĀTS

ar Rīgas 25. vidusskolas direktores

2017. gada 29. augusta rīkojumu VS25-17-74-rs

Rīga, 2017. gada 29. augustā
Nr. VS25-17-16-nts

Sporta kompleksa
iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un
Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas
10.panta trešās daļas 2.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

   1.1. Rīgas 25.vidusskolas (turpmāk- Skola) Sporta kompleksa (turpmāk- komplekss) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi) ir saistoši visiem Skolas tehniskajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem, Skolas izglītojamiem un Kompleksa apmeklētājiem.
   1.2. Komplekss, kas atrodas Skolas teritorijā Rušonu ielā 6, Rīgā, LV-1057, ir Skolas lietošanā un apsaimniekošanā nodots Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs un piekrītošs īpašums.
   1.3. Noteikumi nosaka Kompleksa darba organizāciju, izmantošanas kārtību, Noteikumu un drošības pasākumu ievērošanas nosacījumus, Kompleksa apmeklētāju, nomnieku, Skolas izglītojamo , pedagogu un Kompleksa darbinieku pienākumus un atbildību, kārtību iepazīstināšanai ar noteikumiem.
   1.4. Kompleksā ietilpst:
     1.4.1. futbola laukums;
     1.4.2. skrejceļu sektors (3 celiņi);
     1.4.3. tāllēkšanas sektors;
     1.4.4. bruģa segums Kompleksa teritorijā;
     1.4.5. vingrošanas laukums;
     1.4.6. rotaļu laukums skolas vecuma bērniem;
     1.4.7. tenisa galdi;
     1.4.8. multifunkcionālais laukums Nr.1;
     1.4.9. multifunkcionālais laukums Nr. 2;
     1.4.10. ēka (ģērbtuves, tualetes, dušas, inventāra noliktava, apsardzes telpas).

2. Kompleksa darba organizācija

   2.1. Kompleksa darbības pamatmērķis ir Rīgas pašvaldības izglītības un sporta iestāžu izglītojamo mācību un treniņu procesa nodrošināšana.
   2.2. Kompleksa darbības pamatvirzieni ir:
     2.2.1. Skolas sporta stundu, sporta pulciņu, pagarinātās dienas grupu nodarbību un Skolas sporta un veselību veicinošu pasākumu nodrošināšana;
     2.2.2. Rīgas pašvaldības iestāžu interešu izglītības sporta pulciņu, profesionālās ievirzes sporta treniņu, nometņu un sacensību nodrošināšana;
     2.2.3. Trešo personu sporta treniņu nodarbību, sacensību un citu sporta aktivitāšu nodrošināšana;
     2.2.4. Rīgas pilsētas iedzīvotāju sporta aktivitāšu nodrošināšana.
   2.3. Kompleksa futbola laukuma un multifunkcionālo laukumu, kā arī ģērbtuvju izmantošana notiek saskaņā ar šo laukumu un telpu izmantošanas grafiku, kuru apstiprina Kompleksas vadītājs. Kompleksa laukumu un telpu izmantošanas grafiks ir publiski pieejams Kompleksa teritorijā.
   2.4. Kompleksa laukumu un telpu iznomāšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, tā padotībā esošo iestāžu vai trešo personu vajadzībām notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 07.12.2012. Iekšējiem noteikumiem Nr. 19-nts “Kārtība, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un tā padotībā esošās iestādes nodod lietošanā (iznomā)to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu” un Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.
   2.5. Rūpējoties par izglītojamo drošību, kompleksa teritorija darba dienās mācību periodā no plkst. 8.00-16.00 izmantojama mācību priekšmetu stundu, interešu izglītības pulciņu, pagarinātās dienas grupu nodarbībām un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, tā padotībā esošo iestāžu sporta sacensību organizēšanai.
   2.6. Kompleksa publiskas izmantošanas laiks ir:
     2.6.1. No 1.maija līdz 30.septembrim darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00. No 1.oktobra līdz 30.aprīlim darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00, brīvdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.
   2.7. Kompleksa publiskas izmantošanas laiks var tikt ierobežots sacensību, sporta un citu pasākumu organizēšanai, nepieciešamo remontdarbu un sezonas uzkopšanas darbu veikšanai, kā arī neparedzētos ārkārtas gadījumos.
   2.8. Kompleksa izmantošana fiziskam personām ir bez maksas vai par maksu, ievērojot kompleksa laukumu izmantošanas grafikus, noteikumus un Kompleksa darba laiku, kā arī netraucējot Skolas un Kompleksa nomnieku organizētās nodarbības.
   2.9. Kompleksa futbola laukuma un multifunkcionālo laukumu Nr. 1 un Nr. 2 izmantošana fiziskām personām individuālajām nodarbībām iespējama tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Kompleksa administrators vai viņa pilnvarotu personu.
   2.10. Kompleksa izmantošana juridiskām personām, kā arī Kompleksa izmantošana pasākumu (sacensību, spēļu) organizēšanai ir iespējama tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Skolas direktori vai viņa pilnvarotu personu.
   2.11. Kompleksa un Skolas teritorijā tiek veikta diennakts videonovērošana, uzraudzību veic Kompleksa ēkas uzraugs, Rīgas pašvaldības policija.
   2.12. Apgaismojumu Kompleksa futbola laukumā ieslēdz Kompleksa darbinieks ēkas uzraugs saskaņā ar šī laukuma izmantošanas grafiku, pārējā Kompleksa un Skolas teritorijā apgaismojums tiek ieslēgts vienlaicīgi ar Rīgas pilsētas ielu, parku un citu objektu apgaismojumu, ko nodrošina Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”.

3. Kompleksa izmantošanas kārtība

   3.1. Kompleksa sporta laukumu un aprīkojuma atsevišķā izmantošanas kārtība un drošības noteikumi sporta laukumu un aprīkojuma izmantošanai ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ( Pielikums Nr.1,2,3,4 ).

   3.2. Kompleksā aizliegts:
     3.2.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;
     3.2.2. atrasties alkohola, narkotisko vielu un citu apreibinošu vielu reibumā;
     3.2.3. ienest priekšmetus un vielas, kas var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību;
     3.2.4. smēķēt;
     3.2.5. piegružot teritoriju ar sadzīves un citiem atkritumiem;
     3.2.6. ar savu uzvedību traucēt citiem Kompleksa apmeklētājiem;
     3.2.7. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
     3.2.8. ievest dzīvniekus;
     3.2.9. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas izstrādājumus;
     3.2.10. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām, skrejdēļiem, bērnu ratiņiem, ragavām, slēpēm u.c. pārvietošanās līdzekļiem pa Kompleksa mākslīgā seguma laukumiem (futbola laukums, multifunkcionālais laukumi Nr. 1 un Nr. 2, vingrošanas laukums, skrejceļš, rotaļu laukumu u.c.);
     3.2.11. atrasties uz mākslīgā seguma laukumiem apavos ar smailiem papēžiem un metāla aplikumiem
     3.2.12. iebraukt teritorijā ar mehanizētiem transporta līdzekļiem, izņemot apkalpojošo transportu;
     3.2.13. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, inventāru, patvaļīgi izvietot informācijas nesējus un reklāmu;
     3.2.14. patvaļīgi pārvietot Kompleksā esošo aprīkojumu un tā elementus;
     3.2.15. izmantot Kompleksa aprīkojumu, ja tas vai tā daļa ir ierobežota ar brīdinājuma lentu vai zīmi pat aprīkojuma bojājumu;
     3.2.16. neievērot sporta laukumu aprīkojuma atsevišķo izmantošanas kārtību un drošības noteikumus šo laukumu un aprīkojuma izmantošanai;
     3.2.17. atrasties Kompleksā ārpus noteiktā darba laika;
     3.2.18. kārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
     3.2.19. ienest un lietot saulespuķu sēklas, riekstus, čipsus utt., lai nebojātu mākslīgo segumu sporta un rotaļu laukumos;

   3.3. Kompleksa apmeklētāju pienākumi:
     3.3.1. iepazīties ar Kompleksa Noteikumiem un ievērot tos;
     3.3.2. ievērot Kompleksa darba laiku, atstājot to līdz slēgšanas brīdi plkst. 22.00 vai plkst. 20.00 saskaņā ar Kompleksa publiskās izmantošanas laikiem;
     3.3.3. ievērot Kompleksa atsevišķo sporta un rotaļu laukumu, aprīkojuma izmantošanas kārtību un drošības noteikumus;
     3.3.4. ievērot Kompleksa elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības;
     3.3.5. vērsties pret jebkādiem Kompleksa noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, nepieciešamības gadījumā informējot Kompleksa darbiniekus vai Rīgas pašvaldības policiju;
     3.3.6. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;
     3.3.7. saudzīgi izturēties pret Kompleksa aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus par Kompleksa aprīkojuma bojāšanu, kas radušies apmeklētāju nevērīgas rīcības vai noteikumu neievērošanas rezultātā;
     3.3.8. izmantot Kompleksa laukumus, inventāru un iekārtas tam paredzētajiem mērķiem;
     3.3.9. rūpēties par savu un savu personīgo mantu drošību;
     3.3.10. rūpēties par savu veselību; izvēlēties savam vecumam un veselības stāvoklim atbilstošas fiziskās aktivitātes;
     3.3.11. atbildēt par savu rīcību un tās sekām;
     3.3.12. traumu gadījumā ziņot Kompleksa darbiniekiem, kas atrodas Kompleksa teritorijā vai ēkā , vai zvanīt uz tālruni 113;
     3.3.13. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
     3.3.14. informēt Kompleksa dežurantu un/vai naktssargu par ārkārtas situāciju (draudi cilvēka veselībai, drošībai; apstākļi, kas var izraisīt nopietnu apdraudējumu videi, īpašumam);
     3.3.15. ārkārtas situāciju gadījumā precīzi izpildīt Kompleksa darbinieku instrukcijas;
     3.3.16. ievērot Kompleksa darbinieku, Skolas pedagogu, sporta nodarbību treneru norādījumus par kārtības ievērošanu Kompleksā, kā ievērot viņu pamatotas prasības.
   3.4. Kompleksa apmeklētāji paši atbild par savām personiskajām mantām un bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām Kompleksa teritorijā.
   3.5. Kompleksa darbinieki neatbild par apmeklētāju veselības stāvokli, kā arī negadījumiem un gūtajām traumām, kas radušās Kompleksa apmeklētāju nevērības vai Noteikumu neievērošanas gadījumā.
   3.6. Personas, kuras patvaļīgi iekļuvušas Kompleksa teritorijā (pārkāpjot iežogojumus, neievērojot Kompleksa darba laiku, sporta laukumu un aprīkojuma izmantošanas grafikus), Kompleksa darbinieki nekavējoties izraida no Kompleksa teritorijas.
   3.7. Noteikumu vai Kompleksa darbinieku un Skolas pedagogu pamatotu prasību neievērošanas gadījumos Kompleksa apmeklētāji var tikt izraidīti no Kompleksa un Skolas teritorijas, kā arī tiek izsaukta Rīgas pašvaldības policija vai Valsts Policija.

4. Kompleksa Noteikumu un drošības pasākumu ievērošanas nosacījumi

   4.1. Noteikumos noteiktās kārtības un atsevišķo sporta laukumu un aprīkojuma izmantošanas kārtību, kā arī drošības noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Kompleksa darbinieki un Kompleksa administrators.
   4.2. Par Noteikumos noteiktās kārtības un atsevišķo sporta laukumu un aprīkojuma izmantošanas kārtību, kā arī drošības noteikumu ievērošanu sporta stundās, citās mācību priekšmetu un klases stundās, kas tiek organizētas Kompleksa un Skolas teritorijā, pagarinātās dienas grupas nodarbībās, organizētās pastaigās, interešu izglītības nodarbībās un Skolas organizētajos pasākumos un sacensībās atbild par attiecīgo mācību stundu, nodarbību, pastaigu, pasākumu, sacensībām atbildīgie pedagogi.
   4.3. Kompleksa sporta laukumu un aprīkojuma iznomāšanas gadījumā trešajām personām par Noteikumos noteiktās kārtības un atsevišķo sporta laukumu un aprīkojuma izmantošanas kārtību, kā arī drošības noteikumu ievērošanu ir atbildīga nomas līgumā norādītā persona.
   4.4. Kompleksa publiskas izmantošanas laikā pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm un Noteikumu ievērošanu; par nepilngadīgas personas atrašanos un drošību Kompleksa teritorijā Kompleksa publiskas izmantošanas laikā ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotas personas.
   4.5. Kompleksa apmeklētājs, konstatējot Kompleksa aprīkojuma bojājumu vai iespējamo apdraudējumu apmeklētāju drošībai, par to nekavējoties informē Kompleksa darbinieku.
   4.6. Kompleksa darbinieks par Kompleksa aprīkojuma bojājumu un/vai iespējamo apdraudējumu apmeklētāju drošībai nekavējoties informē Kompleksa administratoru un/vai Skolas saimniecības pārzini, kā arī veic nepieciešamās darbības bojātā aprīkojuma norobežošanai ar brīdinājuma lentu vai zīmi par aprīkojuma bojājumu.
   4.7. Kompleksa Noteikumu un drošības noteikumu pārkāpumu gadījumos Kompleksa darbinieks pārtrauc pārkāpumu savas kompetences ietvaros. Nepieciešamības gadījumā informē Kompleksa administratoru un Rīgas pašvaldības policiju, Valsts Policija.

5. Kārtība Skolas izglītojamo, darbinieku, pedagogu, apmeklētāju iepazīstināšanai ar Noteikumiem

   5.1. Ar Kompleksa Noteikumiem Skolas izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā. Iepazīstināšanu ar Noteikumiem klases audzinātājs reģistrē lapā “Skolēnu drošības instruktāžas”, ko izglītojamais apliecina ar ierakstu ”iepazinos, datums, paraksts”.
   5.2. Ar Kompleksa atsevišķajiem sporta laukumu izmantošanas kārtības un drošības noteikumiem (Noteikumu pielikumu) Skolas izglītojamos iepazīstina sporta skolotājs divas reizes gadā (1. un 2. semestra sākumā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, ja tās var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Iepazīstināšanu ar Noteikumiem sporta skolotājs reģistrē lapā “Skolēnu drošības instruktāžas”, ko izglītojamais apliecina ar ierakstu ”iepazinos, V.Uzvārds, datums, paraksts”.
   5.3. Ar Kompleksa Noteikumiem Skolas darbiniekus un pedagogus Kompleksa vadītājs administrators iepazīstina vienu reizi gadā.
   5.4. Ar Kompleksa Noteikumiem un ar Kompleksa atsevišķajiem sporta laukumu izmantošanas kārtības un drošības noteikumiem (Noteikumu pielikumu) Kompleksa sporta laukumu un aprīkojuma iznomāšanas gadījumā trešajām personām nodarbību dalībniekus iepazīstina nomas līgumā norādītā persona.
   5.5. Kompleksa apmeklētāji ar Noteikumiem var iepazīties Kompleksa teritorijā, pie Kompleksa ēkas uzrauga un Skolas mājas lapā www.r25vsk.edu.lv

6. Noslēguma jautājumi

   6.1. Noteikumi par Kompleksa darba laiki ir publiski pieejami Skolas mājas lapā www.r25vsk.edu.lv, Kompleksa teritorijā un pie Kompleksa ēkas uzrauga.
   6.2. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Skolas padome, Skolēnu dome, Pedagoģiskā padome, Skolas direktore un Kompleksa administrators.
   6.3. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina Skolas direktore.
   6.4. Skolas direktore ir tiesīga ar rīkojumu noteikt precizējumus, kas nav atrunāti Noteikumos, Kompleksa darbības pilnveidošanai un iekšējās kārtības nodrošināšanai.
   6.5. Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.

Pielikumā:
   1. Sporta zāles iekšējās kārtība noteikumi.
   2. Kompleksa futbola laukuma iekšējās kārtības noteikumi.
   3. Kompleksa basketbola laukuma iekšējās kārtības noteikumi.
   4. Kompleksa florbola laukuma iekšējās kārtības noteikumi.

Direktore I.Nestere