Iekšējie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.51. apakšpunktu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu
Izstrādāti pamatojoties uz 06.06.2002.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu un Rīgas 25.vidusskolas nolikumu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu; Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu.

Tiesību akti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360
Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §)