showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

GalleryAholic

POWr Flickr Gallery

Pielikums Nr.1
Rīgas 25.vidusskolas
Telpu iznomāšanas komisijas protokolam Nr. 67
24.07.2017

Paziņojums

1. Iznomājamais objekts

1.1. „Rīgas 25. vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā daļu no Iestādes telpām Rīgā, Rušonu ielā 6, kuru kopējā platība ir 59,52 m2.; 1-2 (viena līdz divu) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas –  auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

2.4. 1 m2  tiek izmantots viena automāta izvietošanai.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena)

3.1. 50,00 EUR/ m2 + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi

5.1. 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža, ar iespēju pagarināt līgumu.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2017.gada 14. augusta, plkst.12.00, Rīgā, Rušonu ielā 6, skolas kancelejā, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ................. EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija

7.1. Pa mob.t.  26598536, 67848926, Rīgas 25.vidusskolas saimniecības pārzine Maiga Rumjanceva

Rīgas 25.vidusskolas
Telpu iznomāšanas komisija