SKOLAS DOKUMENTI

nemainīgie

Pamatdokumenti

qxio-document
Rīgas dome
Rīgas 25.vidusskolas nolikums
Nr. RD-22-196-no
(prot. Nr.68, 8.§)
2022.gada 24.augustā
Parakstīts
2022.gada 24.augustā
Rīgas domes priekšsēdētājs
M.Staķis
qxio-document
Izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums 2023
qxio-document
Izdots pamatojoties uz 1999.gada 29.oktobra Izglītības likuma 31.pantu un 06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu
Apstiprināts
ar 08.05.2017. Skolas padomes
sēdes protokolu Nr.  4
qxio-document

Iekšējās kārtības noteikumi
Nr. VS25-23-6-nts
Izstrādāti pamatojoties uz 06.06.2002.Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 22.08.2023. MK noteikumiem Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos ” un Rīgas 25.vidusskolas Nolikumu

qxio-document

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas 10.panta trešās daļas 2.punktu

Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2017. gada 29. augusta rīkojumu Nr. VS25-17-74-rs
qxio-document

Izdoti saskaņā ar 06.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pantu

14.03.2024. iekšējie noteikumi
Nr. VS25-24-3-nts
qxio-document

Kārtība, kādā Rīgas 25.vidusskolā uzturas nepiederošas personas
Nr.VS25-20-3-nts

Apstiprināts
ar Rīgas 25. vidusskolas direktores
2020.gada 31.augusta rīkojumu Nr. VS25-20-51-rs

qxio-document
Rīgas 25.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1.-12.klasēs 2023.-2024.mācību gadā
Nr. VS25-23-7-nts
Apstiprināts
ar Rīgas 25.vidusskolas direktores
2023.gada 30.augusta rīkojumu
Nr. VS25-23-7-nts
qxio-document
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. apakšpunktu un Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu
qxio-document
Par nepieciešamajiem mācību piederumiem
29.08.2023. rīkojums
Nr. VS25-23-59-rs
qxio-document
Izdoti saskaņā ar 06.06.2002.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. pantu un 27.09.2007. Iesniegumu likumu
01.09.2023. iekšējie noteikumi
Nr. VS25-23-16-nts
qxio-document
15.04.2024. Iekšējie noteikumi
Nr. VS25-24-8-nts
Sīkdatnes

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes. Jūs pats varat izlemt, vai atļaut sīkdatnes vai nē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tās noraidīsit, iespējams, nevarēsit izmantot visas vietnes funkcijas.